Har du barn som skal begynne på skolen? Her er noen tips!

Å starte på skolen for aller første gang er en stor begivenhet i et menneskes liv. Er du spent på hvordan det vil bli for barnet ditt å begynne på skolen?

Mange barn og foreldre opplever skolestart med blandede følelser, de både gruer og gleder seg. Alle barn har behov for trygghet når det skjer endringer i livet deres, og da er det fint at overgangen er planlagt og snakket om. Når barnet er forberedt på hva som kommer, blir barnet bedre rustet til å mestre sin nye hverdag.

Teksten er hentet fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Tips til deg som forelder om skolestart

Barnet ditt skal tilbringe mange timer, dager og år på skolen og det er viktig at miljøet i klassen blir godt for alle barn. Når barnet har venner og trives på skolen, legges det bedre til rette for læring. Du som forelder spiller også en viktig rolle for at ditt og andres barn skal trives på skolen og få venner.

 • Snakk med andre foreldre i barnehagen om overgangen fra barnehage til skole, skal noen av barna begynne på samme skole og kan dere forberede barna sammen.
 • Hjelp barnet til å bli mest mulig selvstendig med påkledning og toalettbesøk.
 • Øv deg sammen med barnet ditt på å gå til skolen slik at det blir trygt.
 • Snakk med skolen eller foreldrene i barnets klasse om dere kan lage en ordning for barna, hvor de går sammen til/fra skolen.
 • Ta kontakt og bli kjent med de andre foreldrene i barnets klasse, det vil føre til bedre samarbeid og kontakt mellom barn og foreldre.
 • Inviter hjem ulike barn fra avdelingen eller klassen og følg med på hvordan barna leker sammen, dette kan forebygge ekskludering og mobbing av enkeltbarn.
 • Snakk godt om barna på avdelingen/i klassen og deres foreldre, det fører til en større aksept og anerkjennelse hos eget barn.
 • Pass på at barnet ditt får nok søvn, mat og bevegelse, da blir barnet mer utholdent på skolen.
 • Tenk på hvordan du som forelder kan legge til rette for bursdagsselskap og andre sosiale sammenkomster, slik at alle barna på avdelingen eller i klassen blir inkludert. Kanskje kan du låne lokaler i barnehagen og/eller skolen til slike arrangement?
 • Snakk positivt om skolen, det påvirker barnets holdning og innstilling til skolen.
 • Engasjer deg i barnets skolehverdag, da vil barnet ditt gjøre det bedre på skolen.
 • Inviter til felles aktiviteter for hele klassen, dette kan bidra til et godt klassemiljø.
 • Vær forberedt på at du vil ha mindre kontakt med de ansatte på skolen enn i barnehagen.

Barnehagen og skolestart

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med dere foreldre gjøre overgangen fra barnehage til skole og SFO trygg og god for barnet.

Sjekk ut om barnehagen:

 • har laget seg rutiner for overgangen fra barnehage til skole og SFO.
 • har et eget pedagogisk opplegg for de barna som skal begynne på skolen.
 • markerer avslutningen for barna som skal slutte i barnehagen og begynne på skolen.
 • inviterer dere foreldre til å delta i planleggingen og gjennomføringen av overgangen f.eks. i individuelle samtaler eller samlet på foreldremøte.
 • gir opplysninger om barnet ditt til skolen og at dette avklares med deg som forelder først.
 • gir taushetsbelagt informasjon til skolen om barnet ditt og dere som forelder. Ifølge forvaltningsloven § 13 (taushetsplikt), står det blant annet at ansatte i barnehage og skole ikke har lov til å gi andre adgang eller kjennskap til det de vet om noens personlige forhold. Dette må i så fall skje etter avtale med dere foreldre.

Skolen og skolestart

Sjekk ut:

 • om ansatte i skole og SFO besøker barna i barnehagen før skolestart.
 • om skolen inviterer dere foreldre til samarbeid om en god skolestart for barnet deres.
 • hvordan skolen jobber med trivsel for alle barn.
 • om skolen tar hensyn til barnas vennskap i overgangen og når klasser settes sammen.
 • hvordan overgangen til skole og SFO er hvis ditt barn ikke går i barnehage.
 • hvordan skolen legger til rette for trygghet i friminuttene og inkludering av alle i lek.
 • med skolen og SFO hvordan rutinene med påkledning og toalettbesøk er.
 • hvordan samarbeidet mellom barnehage og skole er hvis du er nyinnflyttet til kommunen.
 • om du kan få med deg tolk i overgangsmøtene med skolen slik at du vet at skolen får riktig informasjon om barnet ditt.
 • hvordan skole og SFO samarbeider om oppfølging og deling av informasjon rundt ditt barn.
 • hvilke forventninger skolen har til deg som foreldre.
 • om skolen tilbyr leksehjelp.
 • om skolen legger til rette for barn som har behov for ekstra hjelp.
 • om skolen gir en undervisning som er tilpasset ditt barns behov og forutsetninger.

Lurer du på flere ting ved skolestarten, som for eksempel

 1. Oppstart i SFO?
 2. SFO og skolestart?
 3. Tidligere skolestart?
 4. Senere skolestart?
 5. Hvordan skolen tilrettelegger for barn med behov for ekstra støtte?
 6. Hvordan skolen tilrettelegger for barn med samisk språkbakgrunn?
 7. Hvordan skolen tilrettelegger for barn som bruker tegnspråk?
 8. Hvordan skolen tilrettelegger for barn som tilhører en nasjonal minoritet?
 9. Hvordan skolen tilrettelegger for barn med annen språkbakgrunn enn norsk?
 10.  Hvordan skolen tilrettelegger for barn som trenger særskilt norskopplæring?

Les mer på Foreldreutvalget for grunnopplæringen sin hjemmeside.