Felles ordensreglement for skolene i Gjøvik kommune

Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes (LK20, overordnet del).

Felles regler for elever i Gjøvik kommune

 1. Alle har rett til å bli behandlet med respekt og likeverd. Ingen skal utsettes for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
 2. Alle tar godt vare på skolen og alt som tilhører skolen, både ute og inne. 
 3. Det er forbudt å ha med seg våpen eller andre farlige gjenstander i skoletida og på arrangement i skolens regi.
 4. Det er forbudt å oppbevare, bruke, selge og kjøpe rusmidler eller være påvirket av rusmidler i skoletida og på arrangement i skolens regi. 
 5. Det er forbudt å røyke eller bruke snus i skoletida og på arrangement i skolens regi. 
 6. Fravær fra pliktig undervisning dokumenteres gjennom skriftlig melding/søknad fra foresatte. 
 7. Elevene følger skolens regler for bruk av mobiltelefoner og digitalt utstyr.
 8. Elevene skal vise sin kompetanse innenfor de rammer som skolen og myndighetene bestemmer.

I Grunnlovens §104 presiseres det at alle barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og utvikling. Ved avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn har rett til vern om sin personlige integritet.

Ordensreglementet skal alltid følges opp med en støttende og likeverdig tilnærming. Fokus skal være på dialogen, i tråd med kommunens verdigrunnlag og relasjonsmodellen. Rektor/ansatt vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest formålstjenlige reaksjonen.

Ved brudd på reglementet kan følgende tiltak benyttes

 • Dialog med en av de ansatte, muntlig og/eller skriftlig dialog med hjemmet, eventuelt i samarbeid med hjelpeinstanser.
 • Aktivitetsplan jf. § 9A- 4, opplæringsloven.
 • Pålegg om å reparere/rette opp igjen skadeverk.
 • Erstatningsansvar etter erstatningsloven jf. § 1-2 med inntil 5000 kr. 
 • Inndragelse av våpen og farlige gjenstander.
 • Inndragelse av rusmidler, røyk og snus.
 • Bortvisning jf. § 9A- 11, opplæringsloven.
 • Nedsatt karakter i orden.
 • Nedsatt karakter i oppførsel.
 • Anmeldelse av straffbare forhold.