Pedagogisk praksis

Barnehagens visjon: Vi tenner barns stjerneøyne

Progresjon

Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold.

Personalet skal støtte, gi omsorg og veilede barna slik at de opplever mestring og får nye opplevelser og erfaringer. Vi jobber med praksisfortellinger fra barnehagehverdagen. Det er dokumentasjon som bilder, tegninger og observasjoner, som brukes som utgangspunkt for å utvikle aktiviteter/prosjekter eller lekemiljø.

Bilde av tre barnehagebarn som smiler - Klikk for stort bildeOmsorg

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. Barna må føle at de har tatt imot omsorg. Personalet skal imøtekomme barnas behov for omsorg med sensitivitet. Barn er også omsorgsgivere og vi må anerkjenne barnas omsorgshandlinger.

I vår barnehage

  • reflekterer personalet jevnlig over hva vi som barnehage legger i omsorgsbegrepet
  • jobber vi gjennom hele dagen i smågrupper, planlagte eller spontane smågrupper. Vi har fokus på tema vennskap, hva er en god venn?
  • jobber vi med praksisfortellinger og observasjoner av hverandre der vi reflekterer sammen på avdelingen - for sammen å utvikle god praksis og utvikle relasjonskompetansen vår.

Barn leker - Klikk for stort bildeLek

I Gjøvik barnehage har lek en sentral plass. Vi jobber aktivt med å utvikle gode lekemiljø for alle barna som går i Gjøvik barnehage.

Personalet skal være tett på barns lek, enten som aktiv deltakende eller observatør. Alle ansatte skal sette seg egne mål for hvordan de skal fremme barnas lekekompetanse og hvordan de skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta og erfare glede i lek. 

I leken kan barn ytre seg, bearbeide erfaringer og inntrykk, og skape mening. Ansatte skal være bevisst på å bruke et utvidende og meningsskapende språk sammen med barna i leken. 

Barn tegner - Klikk for stort bildeDanning

Danning handler om å tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i felleskapet.

Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve fles mulige situasjoner der de kan trekke disse konklusjonene om seg selv:

  • Jeg er viktig - andre tar meg på alvor.
  • Jeg er et godt menneske - andre viser meg tillit.
  • Jeg er viktig for felleskapet - jeg får mulighet til å bidra.
  • Jeg er kompetent - jeg får oppgaver jeg kan mestre.

I Gjøvik barnehage reflekterer personalet jevnlig over begrepet danning. Vi gjennomfører barnesamtaler for de eldste barna og er bevisste på hva de mindre barna kommuniserer med kroppsspråk, for å sikre at barna får gitt uttrykk for hvordan de opplever barnehagehverdagen sin.

Vi jobber med at alle barn utvikler gode relasjoner til barn og voksne på sine avdelinger. Vi mener det er viktig for at barna utvikler en god selvfølelse.