Fokusområder

Hunnshovde barnehage skal være en psykisk helsefremmende barnehage. Livsmestring og helse er et viktig område i rammeplanen for barnehagen.

Vi skal

  • støtte barna i å være seg selv, og se seg selv og andre som en del av et felleskap
  • la barna medvirke i egen hverdag
  • hjelpe barna til å tåle motgang og prøve igjen
  • gi barna erfaringer med språk gjennom relasjoner og kommunikasjon med andre

Jente leker på matte - Klikk for stort bildeLek, vennskap og smågrupper

Små og store trenger venner, og personalet i barnehagen har en viktig jobb med å hjelpe barn å få venner. Vi må være tett på, observere barnas lek, og se om barn blir holdt utenfor eller krenket. Vi har stor tro på at den beste medisinen mot mobbing er vennskap.

Leken er indremotivert og har en egenverdi. I leken er det naturlig for barnet å møte venner. Barna blir lykkelige av å leke. Den gir gode opplevelser og fremmer psykisk helse. I Hunnshovde skal leken ha stor plass.

Smågrupper er en gjennomgående arbeidsmetode. Her utvikles lek, vennskap, gode relasjoner, språk og det er en stor grad av trygghet. Vi har spontane og planlagte smågrupper gjennom hele dagen. Ofte er det barnas initiativ som starter en smågruppe.

Barna tegner trafikklys ute - Klikk for stort bildeTrygghetssirkelen

Vi i Hunnshovde skal forstå og anvende trygghetssirkelen i sitt daglig arbeid med barna. Det er et godt verktøy i arbeidet med å være en psykisk helsefremmende barnehage.

Det som hver enkelt ansatt legger inn av omsorg, trøst, ømhet, gleder og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Det krever at alle evner og har vilje til å reflektere over egen praksis, og videreutvikle seg som profesjonelle omsorgsgivere. 

Barna lærer å skrive - Klikk for stort bildeSpråk

I felleskap med andre er språket vårt et redskap for å sette ord på egne tanker og følelser. Små og store trenger språk for å knytte sosiale bånd. Språket er viktig for utvikling av vennskap, deltakelse i lek og kommunikasjon. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Vi må kunne observere barnas kroppsspråk, da det gir oss viktig informasjon om hvordan barna har det, og hva de ønsker.

Barn lærer best når de er aktivt handlende og utforskende. Vi må legge til rette for kommunikasjon og samtaler som er meningsfulle for barna.

Vi har samtaler om bøker og bilder, vi leker med rim, regler og rytmer. Vi skal synge og bevege oss, dramatisere og leke. Turer og rike opplevelser gir god språkstimulering.