Kompetanseutvikling

Regional kompetanseheving (REKOMP) skal gjennom samskaping med høyskolemiljøet og i samarbeid med våre nabokommuner gi oss en økt kompetanse for å sikre høy kvalitet i barnehagene våre.

Se hele strategien på Regjeringen.no

Våre satsingsområder

Ledelse av utviklingsarbeid

Vi skal i samarbeid med Høgskolen i Innlandet videreutvikle og styrke barnehagestyrere og pedagogiske ledere til å lede gode prosesser tilknyttet utviklingsarbeid i egen barnehage. Alle styrere og pedagogiske leder skal gjennom regionale samlinger arbeide med ledelse av et trygt og godt barnehagemiljø.

Fire barnehager skal gjennom veiledning fra Høgskolen i Innlandet få hjelp til å videreutvikle barnehagens interne prosjekter.

Språk

Tverrfaglig samarbeidsprosjekt om språk og lesing i barnehage og skole 2020–2022. Vi har etterutdannet en språkveileder i hver barnehage som sammen med styrer har et særskilt ansvar for språkarbeidet i sin barnehage.

Høsten 2022 skal vi sammen med skole og helsestasjonen ferdigstille en språkplan for oppvekstsektoren.

Et trygt og godt barnehagemiljø

I 2021 fikk barnehagebarn en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Gjøvik kommune har utarbeidet en handlingsplan for å sikre denne retten: «Plan for et trygt og godt barnehagemiljø».

Se Gjøvik kommunes plan for et trygt og godt barnehagemiljø. (PDF, 193 kB)

Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Sammen med NTNU er vi i gang med å kartlegge kompetansebehovet i det tverrfaglige arbeidet med bakgrunn i stortingsmelding 6: Tett på – tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO.

Kartleggingen skal ses i sammenheng med oppvekstreformen som trådde i kraft 1. januar 2022. Kartleggingsarbeidet avsluttes i 2023.