Ordensregler for Lundstein skole

Lundstein skoles trivselsregler (elevstandard):

1. Jeg behandler skolen vår bra. Det betyr:

  • Jeg lager ingen merker på veggene inne og ute.
  • Jeg holder det ryddig i rommene og på skoleplassen.
  • Jeg er forsiktig med skolens leker og annet utstyr.

2. Jeg er ”en god elev” i timene. Det betyr:

  • Jeg er på plassen min og jobber med skolearbeid uten å forstyrre andre.
  • Jeg møter punktlig til timene.
  • Jeg rekker opp hånda og venter på tur.
  • Jeg har orden på sakene mine.

3. Jeg er snill mot andre. Det betyr:

  • Jeg er mot andre som jeg vil at de skal være mot meg.
  • Jeg sier fra til en voksen hvis det er noen som ikke har det bra.
  • Jeg er grei også mot de som ikke er mine bestevenner.
Ordensregler ved Lundstein skole
Felles regler Mulige konsekvenser
4. Det forventes at elever ikke utsetter andre for vold, mobbing eller rasistiske utsagn. Vi bruker ikke banning og stygt språk. Vis hensyn og vær grei mot alle du møter. Aktivitetsplikt (§9a, opplæringsloven) Midlertidig eller permanent bytte av basisgruppe eller skole. Anmeldelse av straffbare forhold. Bortvisning § 2-10, opplæringsloven.
5. Det forventes at elevene behandler skolens utstyr og inventar på en slik måte at det ikke blir ødelagt. Leker og annet utstyr må ryddes inn etter bruk. Medelevers ting må også behandles pent. Erstatningsansvar etter skadeerstatningslovens § 1-2 med inntil 5000 kr. Pålegg om å reparere/rette opp igjen skadeverk.
6. Elever har ikke lov til å ha med seg gjenstander som kan brukes til å skade andre i skoletida eller på arrangement i skolen regi. Beslagleggelse av ulovlige gjenstander. Bortvisning § 2-10, opplæringsloven. Skriftlig advarsel fra lærer/rektor.
7. Godteri, energidrikker, brus og andre søtsaker skal ikke være med på skolen. Oppbevaring og bruk av tobakk, snus og andre rusmidler er forbudt i skoletida og på arrangement i skolens regi. Beslagleggelse. Bortvisning. Beslagleggelse av rusmidler/utstyr. Skriftlig advarsel fra lærer/rektor.
8. Snøballkasting er lov, men kun på anvist område og på blink. Skriftlig advarsel fra lærer/rektor.
9. Det forventes at du holder deg innenfor skolens område i friminuttene. NB! Buss - og parkeringsplassen er ikke skolens område. Skolens område avgrenses av veiene og gjerde mot naboer og dyrket mark. Nærmiljøanlegg og fotballbane kan brukes til ballspill. Skriftlig advarsel fra lærer/rektor.
10. Fravær: Elever i grunnskolen må dokumentere fraværet sitt gjennom melding fra foreldre. Ved stort fravær, kan det kreves dokumentasjon fra andre enn foreldrene. Legeattest ved stort fravær der sykdom oppgis som grunn.. Melding til PPT, helsesøster og barnevern.
11. Elevene kan sykle til og fra skolen når foreldrene mener de er klare for det. Skolen støtter imidlertid Trygg Trafikk sin anbefaling om at elevene bør være 10 år før de ferdes langs bilvei med sykkel. For nærmere info: www.tryggtrafikk.no. Det oppfordres også sterkt til å bruke sykkelhjelm.
12. Sparkesykkel og skateboard er tillatt på håndballbanen, ved bruk av hjelm. Det er ikke tillatt å sykle på skolens område hverdager mellom kl 07:00 og 16:30.
13. Oppstilling til bussen på to rekker; Skyberg og Koll. De eldste elevene står først. De yngste elevene sitter fremst i bussen.

Saksbehandling

§ 2-10 i opplæringsloven hjemler retten til å bortvise elever. Et vedtak om bortvisning er imidlertid et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Eleven skal ha anledning til å forklare seg muntlig og rektor skal rådføre seg med elevens lærere. Foreldre til elever på 1.-7. trinn skal varsles før vedtak blir fattet.

I saker knyttet til punkt 4 har skolen aktivitetsplikt etter reglene i forvaltningsloven, §9a i opplæringsloven.

For andre konsekvenser er det ikke særskilte saksbehandlingsregler som gjelder. Her understrekes imidlertid betydningen av samtalen. Foreldre og elever må få anledning til å snakke med lærere og/eller skolens ledelse og være i dialog når noe har vært vanskelig.