Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Horisont Miljøpark IKS på Gjøvik søker om tillatelse til kverningen av impregnert trevirke. Fylkesmannen i Innlandet har fått delegert myndighet fra Miljødirektoratet for behandling av søknaden.

Høringsfrist 21. juli 2020.

Forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser for ungdomsskoletrinnet i Gjøvik kommune er ut på høring. Vi ønsker å få innspill på argumenter for og imot kretsgrenseendring som følge av vedtak om en felles ungdomsskole for Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande barneskoler.

Høringsfrist 21. august 2020

Høringsfrist: 28. august 2020

Høringsfristen gikk ut den 27.09.2019