Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Klagefrist: 2. desember 2020

Utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune vedtok på sitt møte 16.09.2020, gjennom behandling av sak 97/2020, å sende forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold ut til høring og legge dokumentet ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 5. november 2020.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i kommunestyret 29. oktober 2020. Det er ikke klageadgang på kommuneplanens arealdel.

Det gjennomføres en begrenset høring om endring av planformål for boligområde B25 Fjordheim i Sommerrovegen. Høringsfristen for denne endringen er 18. desember 2020.

I samme vedtak ble kommunedelplanen for FV. 155 Tobru-Hørstadskauen opphevet.