Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Frist for innspill er 24. september 2021.

Illustrasjon av utvidelse av planområdet E6 Roterud-Storhove

Merknadsfrist 5. september 2021.

 

Gjeldende forskrift ble vedtatt i kommunestyret 23.06.16. Vi har sett at det er bestemmelser i forskriften som ikke benyttes og det er ønskelig med noen presiseringer i bestemmelsene om tilknytningsgebyr. Endringene vil medføre endringer i Gjøvik kommunes gebyrregulativ.

Høringsfrist 15. april.