Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

I år skal Gjøvik kommune sin kommunedelplan for klima 2018-2022 revideres og en ny klimaplan for 2022-2026 skal utarbeides. I den nye klimaplanen skal Gjøvik kommune sine målsettinger og strategier for utslippsreduksjon fastsettes.

Dette er et viktig arbeid som legger føringer for hvordan Gjøvik kommune skal arbeide med klima og miljø i årene som kommer. Og vi vil høre fra deg!

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i kommunestyret 29. oktober 2020. Det er ikke klageadgang på kommuneplanens arealdel.

Det gjennomføres en begrenset høring om endring av planformål for boligområde B25 Fjordheim i Sommerrovegen. Høringsfristen for denne endringen er 18. desember 2020.

I samme vedtak ble kommunedelplanen for FV. 155 Tobru-Hørstadskauen opphevet. 

Høringsfrist 27.januar 2021