Gjøvik kommune

Høringer og planvedtak

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok 01.06.2022 om å legge ut forslag til endring av reguleringsplan for Vestre Totenveg 46 med bestemmelser datert 09.05.2022 ut til offentlig ettersyn gjennom en forenklet prosess etter plan og bygningsloven §12-14.

Gjøvik kommune sender lokal «Forskrift om gebyr for behandling av tiltaksplaner og kontroll knyttet til arbeid i forurenset grunn i Gjøvik kommune» ut på offentlig høring, jf. forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen er den 1. september 2022 

Gjøvik kommune sender lokal «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A i Gjøvik kommune» ut på offentlig høring jf. forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen er den 1. september 2022