Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Bilde av vinterutsikten over Gjøvik

Klagefrist er 1. juni 2022.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke.

Høringsfrist 27. mai 2022.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sitt møte (sak 35/2022) å legge forslag til detaljregulering for Snertingdal omsorgssenter (planID: 0445)ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Høringsfrist 12. mai 2022

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sitt møte 16. mars 2021 (sak 36/2022) å legge forslag til detaljregulering for ny sentrumsadkomst fra rv.4 – "Huntonarmen" (planID: 05020391) ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 12. mai 2022