Informasjon om postliste og innsyn

All post som blir sendt Gjøvik kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Det betyr at brev og e-poster som sendes kommunen offentliggjøres på postlisten vår, slik at det du har skrevet kan leses av alle. Brev som inneholder personsensitive opplysninger blir unntatt offentlighet, og kan dermed ikke leses.

Postliste Gjøvik kommune

Se postlisten (offentlig journal)

Postlisten viser både inn- og utgående post. Inngående og utgående dokumenter legges ut på postlista tre virkedager etter journalføring. 

Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u.off.) i postjournalen.  Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er taushetsbelagte og vil ikke publiseres. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer skal ikke publiseres på nett.

Innsynsbegjæring

Dersom et dokument er unntatt offentlighet, er det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjøres ved å sende en innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet.

Trykk på bestill knappen ved dokumentet du ønsker å bestille. 

Offentleglova

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.