Klima

Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune - kjent for bærekraftige prioriteringer. Vi skal bli en foregangskommune for "det grønne skiftet".

Vi satser på klima

Utdrag fra føringer i kommuneplanen:

 • Det skal gjennomføres bærekraftige miljøtiltak innenfor by- og stedsutvikling og næringsutvikling – med særskilte satsinger for stimulering av «grønt skifte» eller miljøvennlige omstilling. 
 • Gjøvik skal bli et klimanøytralt samfunn. Energiforbruket skal ned og utslipp av klimagasser skal reduseres – slik at det ikke slippes ut mer klimagass enn det som fanges opp eller fjernes. 
 • Utslippsreduksjon skal bl.a. skje gjennom omlegging av areal- og transportarbeidet. 
 • Kollektivtransporttilbudet skal styrkes og flere skal kunne gå og sykle – for slik å redusere bilbruk. 
 • For å bidra til å nå nasjonale klimamål har kommunen en overordnet målsetting om å øke bruken av fornybare materialer (tre) med lavt CO2-avtrykk i bygge- og anleggsprosjekter. 
 • Energibruken i alle bygg skal reduseres og nye offentlige bygg skal bygges som passivhus.
 • Varmeenergien skal i størst mulig grad produseres av lokale ressurser i lokale anlegg. Utbygging av fjernvarmenettet skal fortsette og alternative miljøvennlige energiforsyningsløsninger skal stimuleres. 

Føringene fra kommuneplanen er videreført i kommunedelplan for klima 2022-2026 med handlingsdel.

Dronefoto av Gjøvik senturm - Klikk for stort bildeKommunedelplan for klima 2022-2026

Kommunen vedtok i desember 2021 kommunedelplan for klima 2022-2026 med en påfølgende handlingsplan for 2022-2023.

Kommunedelplanen består av følgende åtte innsatsområder:

 • Arealplanlegging og byutvikling
 • Mobilitets- og transportløsninger
 • Bygg og anlegg
 • Forbruk, gjenvinning, ombruk og avfall
 • Klimavennlige anskaffelser
 • Næringsliv, jordbruk og skogbruk
 • Produksjon og distribusjon av energi
 • Klimatilpasning

Hvert innsatsområde består av hovedmål, delmål og strategier for hvordan kommunen skal redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene i årene som kommer. Mål og strategier følges opp med konkrete tiltak i handlingsplan for 2022-2023.

I handlingsplanen er et utvalg tiltak trukket frem og beskrevet som fyrtårnprosjekter. Dette er prosjekter som har store klimaambisjoner, både når det gjelder klimagassreduksjoner og klimatilpasning. Disse fyrtårnprosjektene gjelder blant annet klimatiltak i byggingen av nye Snertingdal omsorgssenter, økt fokus på klimakrav i offentlige anskaffelser og testing av nye og innovative tiltak for klimatilpasning i vann- og avløpssektoren.

Hvordan ligger vi an?

 • Klimagassutslippene i Gjøvik kommune er redusert med 12% siden 2009.
 • Den største nedgangen i klimagassutslipp finner vi i sektor for veitrafikk og oppvarming. Nedgangen skyldes blant annet innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel, samt forbud mot oljefyring.
 • Klimagassutslippene i Gjøvik kommune som administrasjon utgjør cirka 34 000 tonn Co2-ekvivalenter (2019). I dette regnskapet inngår både direkte utslipp som slippes ut i Gjøvik kommune og de indirekte utslippene som vi bidrar til gjennom kjøp av varer og tjenester.
 • I de fleste kommuner er de indirekte utslippene langt større enn de direkte utslippene. Måter å redusere de indirekte utslippene på er gjennom å stille strengere krav til klima og miljø i kommunens egne anskaffelser.

Oversikt over utslipp av klimagasser i kommunen (miljødirektoratet.no).

Gjøvik kommunes klimaregnskap. (PDF, 2 MB)

Du kan lese mer om kunnskapsgrunnlaget og status for klimagassutslipp og opptak i klimaplanen.

Klimabudsjett

Gjøvik kommune tar i bruk klimabudsjett som et verktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og for å nå vedtatte klimamål. Klimabudsjettet består av tiltak fra handlingsplanen og beskriver kostand og effekt av tiltaket, der det er mulig. Klimabudsjettet utarbeides årlig og inngår som en del av kommunens styringsdokument.

Se klimabudsjettet for 2022.