Gjøvik kommune

Klima

Klima

Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune - kjent for bærekraftige prioriteringer. Vi skal bli en foregangskommune for "det grønne skiftet".

Vi satser på klima

Utdrag fra føringer i kommuneplanen:

 • Det skal gjennomføres bærekraftige miljøtiltak innenfor by- og stedsutvikling og næringsutvikling – med særskilte satsinger for stimulering av «grønt skifte» eller miljøvennlige omstilling. 
 • Gjøvik skal bli et klimanøytralt samfunn. Energiforbruket skal ned og utslipp av klimagasser skal reduseres – slik at det ikke slippes ut mer klimagass enn det som fanges opp eller fjernes. 
 • Utslippsreduksjon skal bl.a. skje gjennom omlegging av areal- og transportarbeidet. 
 • Kollektivtransporttilbudet skal styrkes og flere skal kunne gå og sykle – for slik å redusere bilbruk. 
 • For å bidra til å nå nasjonale klimamål har kommunen en overordnet målsetting om å øke bruken av fornybare materialer (tre) med lavt CO2-avtrykk i bygge- og anleggsprosjekter. 
 • Energibruken i alle bygg skal reduseres og nye offentlige bygg skal bygges som passivhus.
 • Varmeenergien skal i størst mulig grad produseres av lokale ressurser i lokale anlegg. Utbygging av fjernvarmenettet skal fortsette og alternative miljøvennlige energiforsyningsløsninger skal stimuleres. 

I kommuneplanen omtales nærmere strategier for målrettet tiltaksoppfølging. Disse er videreutviklet i handlingsdelen i kommunedelplan for klima.

Kommunedelplan for klima

Kommunestyret vedtok i mai 2018 plangrunnlaget for kommunens klimaarbeid:

Kommunedelplanen inneholder handlingsplaner for følgende områder:

 • Utslipp fra avfall, gjenvinning og avløp
 • Virksomheten i Gjøvik kommune
 • Transport
 • Bygg
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Bioøkonomi
 • Indirekte utslipp

Videre omtales utvalgte fyrtårnsprosjekter for - som biogass/deponigass, selvkjørende elektrisk buss, sømløse reiser, fossilfri/utslippsfri byggeplass, Huntonstranda og grønn næringsklynge på Skjerven.

I vedleggsheftet omtales det faglige grunnlaget for planen, med presentasjon av underliggende statistikk.

Noe av det vi vet i Gjøvik:

Utslippsregnskap - utslipp av klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer.