Gjøvik kommune

Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid for lag og organisasjoner

Lokale frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfrist er 1. mars.

Hva kan vi søke støtte til?

Hovedmålet med ordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn i tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

 • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
  Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper. Det gis driftstilskudd for innvandrerorganisasjoner som bidrar til å nå dette målet.
 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
  Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan blant annet gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler, og offentlige tjenester som helse, barnevern, og barnehage.
 • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
  Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg. Det kan blant annet gis støtte til informasjonstiltak og mentorordninger.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner. Driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner følger egne satser.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte.

Kriterier for å søke

 • Organisasjonen som søker skal være registrert i Gjøvik kommune
 • Organisasjonen skal være registrert i Frivillighetsregisteret

Slik søker du

Du søker om tilskudd ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under.

Søk om tilskudd

Søknadsfrist er 1. mars.

Rapport etter mottatt tilskudd

Alle som mottar tilskudd skal levere en rapport senest 1. mars påfølgende år.

Rapporten fyller du ut i det elektroniske skjemaet under.

Rapporter om tilskudd fra IMDi