Gjøvik kommune

Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid for lag og foreninger

Lokale frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfrist er 19. februar 2021.

Hva kan vi søke støtte til?

Hovedmålet med ordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn i tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 million kroner, og til enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte.

Driftstøtten tildeles etter veiledende satser:

  • Under 30 medlemmer: 25 000 kroner
  • Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner
  • Over 80 medlemmer: 75 000 kroner

Hvem kan søke?

  • Organisasjonen som søker skal være registrert i Gjøvik kommune.
  • Organisasjonen skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

Målgrupper for tiltakene

  • Innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere
  • Norskfødte med innvandrerforeldre
  • Beboere i mottak
  • Øvrig befolkning i lokalsamfunnet

Slik søker du

For å søke tilskudd til lokale tiltak og prosjekter, fyller du ut skjemaet under.

Søk om tilskudd fra kommunen

Søknadsfrist er 19. februar 2021.

Nasjonale prosjekter

Søknader til prosjekter av nasjonal karakter skal sendes til IMDi. Informasjon om tilskudd til nasjonale tiltak og prosjekter finner du på www.imdi.no/tilskudd.

Søknadsfrist til IMDi er 18. februar 2021.

Rapport etter mottatt tilskudd

Alle som mottar tilskudd skal levere en rapport senest 1. mars påfølgende år.

Rapporten fyller du ut i det elektroniske skjemaet under.

Rapporter om tilskudd fra IMDi

Hvem forvalter ordningen?

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner. Kommunene forvalter 60% av tilskuddsmidlene, og midlene fordeles mellom kommunene i forhold til kommunens innvandrerbefolkning.

Retningslinjer og utvidet informasjon