Gjøvik kommune

Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid for lag og foreninger

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Gjøvik kommune gir støtte til lokale aktiviteter, mens IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Søknadsfrist for lokale aktiviteter er 4. mars 2022.

Hva kan vi søke støtte til?

Hovedmålet med ordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Ordningen er delt inn i tre delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 million kroner, og til enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner. Lokale innvandrerorganisasjoner kan i tillegg søke om driftstøtte.

Driftstøtten tildeles etter veiledende satser:

 • Under 30 medlemmer: 25 000 kroner
 • Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner
 • Over 80 medlemmer: 75 000 kroner

I 2022 har Gjøvik kommune en ramme på 589 610 kroner.

Hvem kan søke?

 • Organisasjonen som søker skal være registrert i Gjøvik kommune.
 • Organisasjonen skal være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år.
 • Det gis ikke driftsstøtte til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.
 • For å motta driftstøtte må man ha minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020.

Målgrupper for tiltakene

 • Innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere.
 • Norskfødte med innvandrerforeldre.
 • Beboere i mottak.
 • Øvrig befolkning i lokalsamfunnet.

Slik søker du

For å søke tilskudd til lokale tiltak og prosjekter, fyller du ut skjemaet under. Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet.

Søk om tilskudd fra kommunen

Søknadsfrist for lokale aktiviteter er 4. mars 2022.

Nasjonale prosjekter

Søknader til prosjekter av nasjonal karakter skal sendes til IMDi. Informasjon om tilskudd til nasjonale tiltak og prosjekter finner du på www.imdi.no/tilskudd.

Søknadsfrist til IMDi er 16. februar 2021.

Rapport etter mottatt tilskudd

Alle som mottar tilskudd skal levere en rapport senest 1. mars påfølgende år.

Rapporten fyller du ut i det elektroniske skjemaet under.

Rapporter om tilskudd fra IMDi

Hvem forvalter ordningen?

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 40 kommuner. Kommunene forvalter 60% av tilskuddsmidlene, og midlene fordeles mellom kommunene i forhold til kommunens innvandrerbefolkning.