Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner innen helse- og omsorgsformål

Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for innbyggerne.

Hvem kan søke? 

Økonomisk støtte kan gis til frivillige lag og foreninger som har et formål og en funksjon som er relatert til helse- og omsorgsformål. 

Slik søker du

Du søker om støtte ved å fylle ut skjemaet under. 

Søk om støtte til frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er den 21.mai.

Hvordan behandles søknaden? 

Administrasjonen i sektor Helse og omsorg behandler søknader for tildeling av økonomisk støtte til frivillige lag og foreninger som har et formål og en funksjon relatert til helse- og omsorgstjenesten i Gjøvik kommune. Behandlingen skjer i midten av juni.

Hovedutvalget orienteres i siste møte før sommeren hvem som får tilskudd, og hvor mye som blir tildelt de enkelte lag- og foreningene. Hovedutvalget er klageinstans for søkere som klager på vedtaket. 

Vilkår, betingelser og begrensinger 

  • Lag og foreninger som har egne poster på det kommunale budsjettet, eller som får  annen kommunal støtte, får ikke tilskudd etter denne ordningen.
  • Tilskuddet kan gis som generell støtte til drift av lag/foreninger, eller til et bestemt  tiltak/formål. 
  • Søknad om tilskudd til et bestemt formål/tiltak må begrunnes og være vedlagt kostnadsoverslag.
  • Ved tildeling vil lokale lag- og foreninger i Gjøvik kommune bli prioritert.