Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner innen helse- og omsorgsformål

Tilskuddsordningen skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for innbyggerne i kommunen vår.

Hvem kan søke? 

Frivillige lag og foreninger som har et formål og en funksjon som er relatert til helse- og omsorgsformål kan søke om tilskudd.

Vilkår, betingelser og begrensinger 

  • Lag og foreninger som har egne poster på det kommunale budsjettet, eller som får annen kommunal støtte, får ikke tilskudd i denne ordningen.
  • Tilskuddet kan gis som generell støtte til drift av lag/foreninger, eller til et bestemt tiltak eller formål. 
  • Søknad om tilskudd til et bestemt formål eller tiltak må begrunnes og være vedlagt kostnadsoverslag.
  • Ved tildeling vil lokale lag og foreninger i Gjøvik kommune bli prioritert. 

Slik søker du

Du søker om tilskudd ved å fylle ut skjemaet under. 

Søk om støtte til frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 22 .mai.

Hvordan behandles søknaden?

Det er kulturadministrasjonen i Gjøvik kommune som behandler søknaden. Behandlingen skjer i midten av juni.

Det politiske utvalget som har ansvar for kultur orienteres i siste møte før sommeren om tildelingen. Det er dette utvalget som behandler eventuelle klager på avslag.