Gjøvik kommune

Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Årsrapport for 2021 er nå klar!

I årsrapporten gir kommunedirektøren et overblikk over status for kommunen etter året som var - med vurdering av måloppnåelse, økonomisk resultat og påpekning av viktige aktiviteter og hendelser, både på overordnet nivå og innenfor de ulike sektorer. Dokumentet inneholder også aktuell statistikk med analyse.

Les årsrapporten for 2021

Kommunedirektørens forord 

Også i 2021 har koronapandemien preget både lokalsamfunn og organisasjon. 

Pandemien har endret karakter og forhåpentligvis vil vi inn i 2022 gå mot mindre belastning i tjenestene. Men nye kriser og usikkerhet har oppstått i 2022.

Krigen i Ukraina aktualiserer behovet for å ha en kommune som er robust og fleksibel nok til å bidra til beredskap og tjenesteutvikling. Gjøvik kommune som organisasjon har behov for omstilling, og behov å skape et økonomisk handlingsrom for både krisehåndtering og varslede behovsendringer.

For tredje år på rad har Gjøvik nedgang i folketallet, med 128 personer siden forrige årsskifte. Gjøviks befolkning blir i gjennomsnitt eldre når det er færre innflyttere og nyfødte gjennom året. Dette vil påvirke tjenestetilbudet fremover. Det vises blant annet med et nytt, moderne omsorgssenter på Biri som ble tatt i bruk fra 12. mai 2021. Moderne velferdsteknologi er her tatt i bruk for å møte både hjelpebehov og utvikling av effektiv drift nå og i framtida.

Den demografiske utviklingen med økende andel eldre innbyggere vil kreve mye av oss både økonomisk og personellmessig fremover.

Sykefraværet har økt i 2021, fra 10,2 til 10,9 prosent, og er høyest i tjenester innenfor helse- og omsorg og oppvekst. Koronapandemi og slitasje etter to krevende år setter sitt preg, men Gjøvik må fortsette sitt målrettede arbeid med å redusere sykefraværet. 

Kommunens netto driftsresultat endte i år med overskudd. Dette skyldes god skatteinngang, lavere pensjonsutgifter og øremerkede midler som skal avsettes til framtidig bruk. Dette er ikke inntekter vi kan regne med i kommende år. Kommunens frie egenkapital er styrket i løpet 2021.

Kommunedirektøren mener at det ikke er nok å skape budsjettbalanse hvert år, men å sørge for å ha et solid økonomisk handlingsrom som er bærekraftig for framtida. Dette krever harde administrative og politiske prioriteringer, og måtehold i årene som kommer både når det gjelder investeringer og tjenestestandard. 

Tross pandemi har det pågått mye godt utviklingsarbeid i Gjøvik kommune i 2021. Dette er viktig arbeid for at vi skal nå målene våre om flere innbyggere, flere arbeidsplasser og bedre tjenester fremover.

Kommunedirektøren vil takke både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere og innbyggere for bidraget til at kommunen har levert så gode tjenester i en krevende tid.

Gjøvik, 31.03.2022

Kari Sollien
kommunedirektør