Gjøvik kommunes skatteinngang for 2020 – svakere enn forventet

Gjøvik kommunes netto skatteinngang for 2020 endte på 17,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Kommunens netto skatteinntekter ble totalt på 909,5 mill. kr eller ca. 30 tusen kr per innbygger.

Dette utgjør en skattereduksjon på -2,9 % eller 24,5 mill. kr i forhold til 2019. Skattereduksjonen ellers i landet endte på -0,7 %. Inntektsbortfallet skyldes i hovedsak konsekvenser av tiltak knyttet til pandemien og lav lønnsutvikling i samfunnet.

Kommunens skatteanslag ble nedjustert med 31 mill. kroner i juni 2020 med bakgrunn i daværende skatteinngang og prognoser. Inntektsutviklingen på slutten av året var svakere for Gjøvik enn landet for øvrig, og resultatet viser en samlet skattesvikt ift. opprinnelig budsjett på 48,3 mill. kr.

Kommunens skatteinngang utgjør cirka 84,4% av landsgjennomsnittet, og er inklusiv netto inntektsutjevning på totalt 94,4 % av landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 2019.