Hvor bærekraftig er Gjøvik kommune egentlig?

En ny internasjonal undersøkelse har kartlagt hvor bærekraftig Gjøvik er. Resultatene er gode, men det er fremdeles en vei å gå innenfor flere områder. 

Hva går undersøkelsen ut på? 

FNs organisasjon for smarte og bærekraftige byer og regioner (U4SSC) har utviklet et sett indikatorer som skal gi byene en felles metode for å samle inn data, og måle resultater og fremgang for å se om vi oppnår FNs bærekraftsmål. Gjøvik kommune gjennomførte kartleggingen i 2020. 

Hvorfor gjør vi dette nå? 

Målet med kartleggingen er å få en måling som viser hvor bærekraftige vi er i dag. For å nå bærekraftsmålene, skal vi fremover jobbe kunnskapsbasert, systematisk og i samarbeid med andre. 

Litt mer om resultatene 

Resultatene viser at Gjøvik scorer godt på mange av indikatorene. På de overordnede områdene økonomi, miljø og samfunn har vi høy grad av måloppnåelse. 

Her er vi gode 

Vi scorer godt innenfor områder som arbeid, utdanning og helse. Stort sett alle har et sted å bo og vi opplever få naturkatastrofer. Vi kommer også godt ut innenfor luftkvalitet, miljø, avfall, vannkvalitet og avløpsområdet. Alt dette, sammen med innbyggernes gode tilgang til grøntområder og natur, viser at Gjøvik er et godt sted å bo. 

Her kan vi bli bedre 

Vi har et høyt forbruk av strøm og et stort svinn i vannforsyningen. Her må vi bli bedre. Vi kommer også dårlig ut når det gjelder bruk av kollektivtransport og sykkel som transportmiddel. Bilen dominerer og det er for få lavutslippsbiler. I tillegg har vi få miljø-sertifiserte kommunale bygg og scorer lavt på innovasjon. Selv om det er gode levekår i Gjøvik, viser resultatene også at vi har mange familier med lav inntekt. 

Hva skjer videre/hva skal dette brukes til? 

Resultatene danner et godt utgangspunkt for diskusjoner rundt funn, mulige løsninger og samarbeid for å nå bærekraftsmålene. De skal brukes i arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål i kommunens styringsdokumenter, i utarbeidelsen av ny klimaplan og i kommunens smartbysatsing. Vi vil også fortsette å måle fremgangen i årene fremover, for å sikre at vi beveger oss i riktig retning. 

Her kan du lese hele rapporten (PDF, 12 MB)