Innbyggerundersøkelsen 2023 er ferdig

Hvert fjerde år gjennomfører Gjøvik kommune en innbyggerundersøkelse. Den for 2023 ble behandlet i kommunestyret i forrige uke.

I starten av april 2023 fikk 25.000 av våre innbyggere et digitalt brev fra Gjøvik kommune. Det var alle som på det tidspunktet var fylt 18 år. I dette brevet var det en link til innbyggerundersøkelsen. De som ikke hentet ut sitt digitale brev, fikk brevet i posten, men undersøkelsen kunne kun besvares digitalt. Det ble likevel gitt tilbud om bistand til å besvare undersøkelsen ved oppmøte på servicetorget og via telefon.

4800 svarte på undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjort på samme måte for fire år siden. Totalt har Gjøvik kjørt denne undersøkelsen fire ganger – 2010, 2015, 2019 og altså i år. I år kom det inn drøyt 4800 svar som er nesten 2000 flere enn ved undersøkelsene i 2019. Dette utgjør 19 prosent av alle som mottok undersøkelsen.

Det var en god fordeling på kjønn, alder og bosted. Undersøkelsen som er gjennomført i Gjøvik kommune tilfredsstiller bedrekommune.no sine krav til statistisk pålitelighet, og gir i så måte et representativt uttrykk for innbyggeres syn og opplevelser.

Delt inn i fire by- og bygdedeler

Undersøkelsen, ble som i de tidligere årene, også silet på geografi. Det var fire by- og bygdedeler: Gjøvik by, Biri, Snertingdal og Varda. I tillegg er det resultater for hele kommunen samlet. 

Hensikten med denne rapporten er å gi alle i Gjøvik – innbyggerne, politikere og ansatte i kommunen – innblikk i resultatene. Innbyggerundersøkelsen 2023 er en del av kommunens helhetlige styrings- og kvalitetssystem. Undersøkelsen er et sentralt bidrag til bakgrunnsinformasjon for drøfting og prioriteringer i kommende arbeid med kommunal planstrategi og kommuneplanrevisjon.

Samtidig vil undersøkelsen gi nyttige tilbakemeldinger som kommunen kan utnytte i videre kvalitetsutviklingsarbeid innenfor de ulike sektorer og tjenester, for målrettet arbeid med omdømmebygging og demokratiarbeid.

Standardisert undersøkelse og egne spørsmål

Gjøvik kommunes deltagelse i KS-nettverket bedrekommune.no gir tilgang til en standardisert undersøkelse som ble gjennomført.

Undersøkelsen omfatter tre hovedtemaer:

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens forhold til kommunen som lokaldemokrati

Som for fire år siden ble det også laget noen ekstraspørsmål for å kartlegge de digitale ferdighetene til innbyggerne våre. Det ble også gitt noen spørsmål spesielt rundt omdømmet til Gjøvik. I tillegg var det noen spørsmål rundt forberedelse til alderdommen og om deltakelse i kommunevalget 2023.

Utfordringer i årets undersøkelse

Det har i år vært flere utfordringer med gjennomføringen av innbyggerundersøkelsen. Spørsmålene fra bedrekommune.no har en annen inndeling enn tidligere. I tillegg delte leverandøren tidligere inn i de som faktisk bruker tjenestene og de som har en formening om de ulike tjenestene. Dette gjør at sammenligningen med tidligere år blir svært mangelfull.

Det har i tillegg vært en krevende dialog med leverandøren både når det gjelder utforming av spørsmål og svaralternativ for våre egne svar. I tillegg tok det svært langt tid før vi fikk hentet ut de verbale svarene på hva innbyggerne våre synes vi har lykkes med og ikke lykkes med.

Det kom inn mange tusen kommentarer på disse to spørsmålene og kommunedirektøren tror disse har verdi både for administrasjonen og politikerne.

Det som var minst ideelt i resultatet fra bedrekommune.no er at de ikke greide å skille ut de aldersgruppene vi ønsket at skulle få spesifikke spørsmål: De over 67 år og de mellom 18 og 30 år. Det gjør at spørsmålene om forberedelser til alderdommen og kommunevalg gikk ut til samtlige. Vi mener likevel at svarene gir en god pekepinn på hvordan innbyggerne våre tenker rundt disse to temaene.

Hovedfunn: mye bra, men fortsatt litt å gå på

Generelt har Gjøvik kommune gode score på tjenestene vi gir innbyggerne. Det er gledelig. Så ser vi at det fortsatt er noen forskjeller mellom ulike deler av kommunen. Innbyggere fra Snertingdal gir generelt lavere score enn innbyggere fra andre deler av kommunen.

Lavest score av alle målinger er standarder på veger og gater. Dette spørsmålet ligger under kategorien for hvordan det er å bo i kommunen vår og ikke direkte rettet mot tjenestene. Det er flere vegeiere i kommunen og de færreste har kunnskap om det er kommune, fylkeskommune eller statens vegvesen som er vegeier. Det er imidlertid et klart signal fra innbyggerne at vegene i kommunen er for dårlig. Snittet for kommunen er en score på 2,7, mens den for Snertingdal ligger på 1,8.

Innbyggerne er stolte av NTNU

Av det som trekkes fram som mest positivt i Gjøvik er det svært mange som svarer at NTNU er etablert i kommunen. Innbyggerne er også fornøyd med kulturtilbudet vårt og måten vi legger til rette for friluftsliv. Særlig skiløypene og mjøspromenaden og området nede ved Mjøsa trekkes fram.

Kommunestyret ble orientert om rapporten i sitt møte 14. juni.

Du kan lese hele rapporten her. (PDF, 944 kB)