Løpende barnehageopptak for tilflyttere

Kommunestyret har nå vedtatt å innføre løpende barnehageopptak for familier som flytter til Gjøvik kommune. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dette ble bestemt

  1. Kommunestyret innfører løpende barnehageopptak for tilflyttere til kommunen. Kommunen oppretter 10 ekstra barnehageplasser som løpende tildeles tilflyttere med barn som er i alder som gir rett til barnehageplass.
  2. Den økonomiske rammen til barnehage økes med 2 400 000 kroner fra 2025. Finansieringen må hentes innenfor rammen til sektor oppvekst, og innarbeides i budsjettet for 2025.
  3. Kommunestyret innfører rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av desember året de søker barnehageplass. I dagens ordning er det 30. november som gjelder.

Se hele saksframlegget og kunnskapsgrunnlaget.

En mer attraktiv kommune

Løpende barnehageopptak er en praksis der barnehagene tar imot nye barn gjennom hele året, i motsetning til å ha fastsatte oppstartsperioder, slik vi har på høsten. Løpende barnehageopptak for tilflyttere vil gi familier som ønsker å flytte til hit en barnehageplass når de kommer til kommunen, istedenfor å måtte vente til neste søknadsrunde.

Barnehagesjef Richard Rybakken Dahl mener vedtaket er med på å øke boattraktiviteten, som kan føre til at kommunen får flere innbyggere, som gir en positiv påvirkning på kommuneøkonomien.

Alle vil fortsatt få plass

– Det er viktig å ha med seg at tilflyttingsplassene ikke vil påvirke det ordinære barnehageopptaket i kommunen. De som har rett på barnehageplass og som bor i Gjøvik kommune, vil fortsatt få tilbud om barnehageplass, presiserer barnehagesjefen.

Det å innføre et løpende barnehageopptak for alle er kostbart. Vi har gjort et kostnadsoverslag, og kostnaden vil være på 16,6 millioner kroner. Dette er hovedgrunnen for at vi velger å starte med løpende opptak for tilflyttere i denne omgang, og ikke for alle som allerede bor i kommunen vår.