Meddommere

Gjøvik kommune skal velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025-31.desember 2028. 

Vi ønsker mangfold blant våre meddommere. Det heter at vi skal dømmes av likemenn - noe som gjør at vi ønsker mangfold blant våre meddommere. Derfor oppfordrer vi kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Du må melde deg i den kommunen du bor. Hver kommune har nemlig ansvar for å skaffe et visst antall meddommere.

Den som velges til meddommer kan regne med å bli kalt inn én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, mens enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer i tingretten og lagmannsretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer om hva det vil si å være meddommer på domstol.no.

Det skal velges meddommere til disse områdene

Det er flest meddommere til tingretten, men vi har også meddommere i lagmannsretten, jordskifteretten og til skjønnsmedlemmer. 

Det er kommunestyret som formelt velger meddommerne. Skjønnsmedlemmer velges av fylkestinget. 

Din bakgrunn

Meddommere til lagmannsretten og tingretten

Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". 

Meddommere til jordskifteretten

Det er ønskelig at meddommere som velges til jordskifteretten har kunnskap og/eller erfaring i jord- og skogbruk.

Skjønnsmedlemmer

Hvis du ønsker å stille som skjønnsmedlem må du i tillegg ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

 • verdifastsettelse
 • bruk og drift av fast eiendom
 • plan- og reguleringsprosesser
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • økonomi
 • revisjon og regnskap

Derfor behøver valgutvalget informasjon om yrke og utdanning, for dem som foreslås. 

Slik søker du

Trykk på den blå knappen og fyll ut skjemaet vårt. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Meld deg som meddommer

Det er også mulig å foreslå andre til å bli meddommer. Disse forslagene kan sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no. Dit kan du også sende en e-post dersom det er noe du lurer på.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Annika Birkelund på telefon 91 82 88 67.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. 

Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sine nettsider.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start 1.januar 2025. Du må også ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Gjøvik kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er en fordel om den som oppnevnes har normale digitale ferdigheter da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt. 

Vi gjør oppmerksom på at Gjøvik kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

Du kan ikke velges dersom du:

 • er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.

Disse yrkesgruppene kan ikke være meddommere:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven.

Den som oppnevnes kan ikke være straffedømt.

Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Du kan lese mer om hvem som kan velges på Norges domstoler sine nettsider.