Nedgang i skatteinngangen i Gjøvik kommune i 2023

Skatteinngangen for Gjøvik kommune ble i 2023 på 956,5 millioner kroner. Det er 45,7 millioner kroner, eller 4,6 prosent mindre enn 2022. Dette følger nasjonal trend blant landets kommuner. 

Årsaken til nedgangen

Årsaken til nedgangen skyldes betydelige ekstrainntekter i 2022 som følge av tilpasninger til nye skatteregler for utbetaling av utbytte. Kommunens skatteanslag har i løpet av 2023 blitt økt fra opprinnelig 936,1 millioner kroner til 962 millioner kroner.  Årets skatteinngang er derfor 5,5 millioner kroner mindre enn forventet, men dette må også sees i sammenheng med inntektsutjevningsordningen for kommunene.

Inntektsutjevningsordningen og dens betydning

Gjøvik kommune er en skattesvak kommune, hvor skatteinngangen utgjør kun 81,6 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. Inntektsutjevningsordningen skal redusere inntektsforskjellene mellom kommunene og legges den med utgjør netto skatteinngang 94,2 prosent av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen ble for Gjøvik på 147,9 millioner kroner, som er 9,6 millioner kroner mindre enn året før. Budsjettert inntektsutjevning for 2023 var 148,4 millioner kroner.

Skatteinntekter inklusiv inntektsutjevning gir til sammen en mindreinntekt på cirka 6 millioner kroner, eller 0,5 % av budsjettet. Tilsvarende avvik for 2022 var en mindreinntekt på 7,5 millioner kroner. Skatteinngangen påvirkes av mange faktorer gjennom året og det vil alltid være forbundet med en viss budsjettrisiko. 

Revidering av inntektssystemet

Inntektssystemet til kommunene er under revidering og legges fram av regjeringen i mai. Et av temaene er i hvilken grad kommunene skal ha like muligheter til å kunne gi likeverdige tjenester til innbyggerne. Skattesvake kommuner skal med dagens inntektsutjevningsordning produsere og dekke samme krav til lovpålagte tjenester som skatterike kommuner.  Hvis Gjøvik kommune hadde en gjennomsnittlig skatteinngang for 2023 ville den ha vært cirka 62 millioner kroner større. Denne inntektsulikheten mellom kommunene vil også påvirke kommunens muligheter til å drive nødvendig nærings- og samfunnsutvikling. Kommunenes inntektssystem er under revisjon og kommunestyret avga i sin høringsuttalelse til regjeringen at inntektsulikhetene mellom kommunene må reduseres med å innføre en mye sterkere inntektsutjevning.