Skole- og barnehagestruktur i Gjøvik kommune

Kommunestyret behandlet i dag, 23. februar, sakene om  skole- og barnehagestrukturen i kommunen.  

Kommunestyret hadde sakene som to ulike saker, men valgte å se dem under ett da skole- og barnehagestruktur henger sammen. 

Skolestrukturen

Det ble en lang og til dels følelsesladd diskusjon i kommunestyret torsdag 23. februar. 

Flertallsvedtaket: Kommunestyret beslutter at det skal utarbeides to mulighetsstudier innenfor sektoren skole. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert. Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.

Studiene skal utarbeides slik:

a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunen
b. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
c. For Redalen og Skrinnhagen skolekrets gjennomføres en egen utredning som sikrer at medvirknings- og høringsprosessen blir lagt opp i tid på en slik måte at det potensielt vil være mulig å foreta en kretsgrensejusteringssak i tide til at alle elevene som skal ta i bruk Nye Biri Barneskole gjør det på samme tid.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Ved mulighetsstudien må også folkehelseperspektivet vurderes i de tilfellene der endringer medfører økt reisetidene for elevene, det vil si om økt reisetid er i tråd med folkehelselovgivningen.

Tilleggsforslag fra Ap - Even Solhaug:

Det iverksettes forstudier av følgende eventuelle framtidige endringer i skolestruktur, der hvert av de foreslåtte tiltakene konsekvens vurderes ut fra et pedagogisk, organisatorisk, samfunnsmessig og økonomisk. Det skal også vises de økonomiske konsekvensene av nyinvesteringer/ombygginger i skolebygg.  Det forutsettes god brukermedvirkning/høringer i prosessen.

Ny ungdomsskole i Hunndalen dimensjoneres til også å romme elevene fra

        Bjørnsveen Ungdomsskole.

  • Lundstein og Fredheim skole slås sammen og flytter inn i ledig skolebygg etter

Bjørnsveen Ungdomsskole.

  • Redalen og Skrinnhagen skole slås sammen i ny felles barneskole på Biri

Kommunedirektøren legger fram sak til politisk behandling i mai 2023.

Ap sitt forslag fikk 20 stemmer og falt.

Siste delen av forslaget ble enstemmig.

Tilleggsforslag fra SV, MDG og Rødt – Dag Halvor F.-Pedersen:

Skolene Lundstein og Redalen tas ut av mulighetsskissen da disse skolene ikke bør legges ned.

Forslaget fra Rødt, SV og MDG fikk 6 stemmer og falt.

Barnehage

Kommunestyret vedtok  at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren barnehage. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om barnetallsutvikling, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, barnehagemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor alle alle ansatte, tjenester tilknyttet barnehage og foreldreutvalg skal involveres.  

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige barnehagetilbudet i Gjøvik.

  1.  Det skal utarbeides en mulighetsstudie for det samlede barnehagetilbudet for Nordbyen. Denne skal inkludere Kråkjordet, Lissomskogen og Hunnshovde barnehager. Studien må i tillegg til beslutningsgrunnlaget som foreligger pr. i dag ta inn i seg antatt fremtidig behov i lys av de utbyggingsområdene som er regulert og under regulering. Mulighetsstudien skal ha med seg en vurdering av pedagogiske, samfunnsmessige, økonomiske og bygningsmessige (inkludert bygninger vi eier, men leier ut til barnehagevirksomhet i dag) konsekvenser. Bred involvering av brukere og ansatte i den samlede barnehagesektoren må gjøres som en del av mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal legges frem til behandling i kommunestyret juni 2023. 
     
  2.  I Gjøvik er 60 prosent av tilbudet på barnehage gitt av private barnehager. Disse har ulik eierform og struktur og er lokalisert med sine tilbud litt ulikt rundt i kommunen. I en samlet vurdering av det fremtidige barnehagetilbudet og struktur i Gjøvik er det viktig at vi har god dialog med disse om deres muligheter, utfordringer og utviklingsbehov. Ved private barnehagers eget ønske om avvikling bør Gjøvik kommune være en foretrukken dialogpartner.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Kommunestyret ber om at det legges fram et foreløpig anslag og oversikt over vedlikeholdsbehov og behov for eventuelle nybygg med kostnader.

Vedtaket var enstemmig.