Slik foregår budsjettprosessen

Budsjettprosesser kan være innviklet og vanskelig å forstå. Her har vi laget en oversikt over de viktigste stegene vi skal gjennom før styringsdokumentet for 2024-2027 blir vedtatt.

Styringsdokumentet er navnet på vår handlings- og økonomiplan som også inneholder budsjettet for 2024.

Budsjettet er vedtatt

Det var kommunedirektørens forslag med endringene fra samarbeidspartiene (H, Sp, Frp, Krf, V og INP) som ble vedtatt.

Se det vedtatte styringsdokument for 2024-2027.

Budsjettprosessen kort fortalt

Kommunedirektørens forslag

25. oktober klokka 12:00

Kommunedirektøren i Gjøvik legger frem sitt forslag til styringsdokument. Dette har hele organisasjonen jobbet med i lang tid.

Etter denne presentasjonen er det de folkevalgte som overtar stafettpinnen og har ansvaret for at det vedtas et styringsdokument og et årsbudsjett i balanse.

Se kommunedirektøren presentere sitt forslag på KommuneTV.

Last ned Powerpoint-presentasjonen fra framlegget. (PDF, 6 MB)

Åpent høringsmøte om budsjettet

8. november klokka 12:00

Formannskapet inviterer alle lag, foreninger, organisasjoner, kommunale råd og hovedtillitsvalgte til å komme med innspill eller stille spørsmål til kommunedirektørens forslag til budsjett- og styringsdokument.

Møtet er åpent for publikum.

Se opptak av høringsmøtet på KommuneTV.

Behandling i råd og politiske utvalg

Uke 47

De politisk valgte rådene og utvalgene behandler budsjettet i sine møter. Møtene er åpne for publikum.

Se møteplanen til rådene og utvalgene.

Formannskapets innstilling til kommunestyret

29. november

Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett (styringsdokument).

Innstillingen fra formannskapet offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. Innstillingen baserer seg på kommunedirektørens forslag og flertallssamarbeidets endringsforslag.

Møtet er åpent for publikum.

Alle kan komme med innspill

Fra 1. desember kan alle som ønsker komme med innspill til styringsdokumentet. Innspillene skal basere seg på formannskapets innstilling.

Det kan du sende via

Frist for å komme med forslag er onsdag 13. desember klokka 13:00. Alle innspill blir offentliggjort og distribuert til kommunestyrets medlemmer.

Kommunestyret vedtar budsjettet

14. desember klokka 09:00

Kommunestyret behandler budsjettet i kommunestyremøtet 14. desember. Møtet er åpent for publikum.

Når styringsdokumentet er vedtatt, er det kommunedirektøren som har ansvar for å gjennomføre vedtakene som er gjort.

Se opptak av møtet på KommuneTV.

Se vedtaket og les mer.

Litt mer om budsjettarbeidet

Forslaget til handlings- og økonomiplan med budsjett (styringsdokument for Gjøvik kommune) er resultatet av en årlig prosess.

Kommuneplanen, den vedtatte handlings- og økonomiplanen for perioden, årsregnskapet og årsrapporten gir føringer for prosessen. I tillegg får revidert statsbudsjettet i mai, og statsbudsjettet i oktober, konsekvenser for hva som blir de endelige rammene kommunen må forholde seg til.

Kommunedirektøren utarbeider et forslag

I Gjøvik kommune er det kommunedirektøren som utarbeider et forslag som de folkevalgte deretter behandler.

I sitt forslag legger kommunedirektøren vekt på tiltak som faglig og helhetlig sett er forsvarlig, men som samtidig sørger for et budsjett som har balanse mellom kjente inntekter og utgifter.

Styringsdokumentet er et nettdokument

Gjøvik kommune bruker Framsikt – en skybasert løsning til budsjettering, rapportering og politikermedvirkning. Det betyr at administrasjonen og de folkevalgte bruker denne løsningen gjennom hele prosessen.

Kommunedirektørens forslag og etter hvert kommunestyrets vedtak finner du her så snart det er offentlig.

Trepartssamarbeid mellom partene

I Gjøvik kommune samarbeider de folkevalgte, kommunedirektøren/administrasjonen og de tillitsvalgte. Gjennom felles møter legges det til rette for at de tre partene skal være gjensidig informert og ha mulighet til dialog og påvirkning i prosessen frem mot et vedtatt budsjett.