Styringsdokumentet 2024 og økonomiplan 2024-2027 er vedtatt

14. desember vedtok kommunestyret styringsdokumentet for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.

Det var kommunedirektørens forslag med endringene fra samarbeidspartiene (H, Sp, Frp, Krf, V og INP) som ble vedtatt.

Dokumentene

Noen konkrete punkter fra samarbeidspartienes forslag

 • Lundstein skole og Snertingdal ungdomsskole opprettholdes.
 • Vindingstad barnehage og Bondelia barnehage slås sammen fra 1. august 2024.
 • Opprettholder korttidsplassene på Snertingdal omsorgssenter.
 • Øker tilskuddet til Gjøvik kino og scene og GOA AS.
 • Avsetter litt mindre til inflasjonsjustering av finansfondet enn det som ble foreslått av kommunedirektøren.
 • Redusere antall nye lærlingplasser med ti stykker over 2 år.

Utdrag fra kommunestyrets møteprotokoll

KOM- 179/2023 Vedtak:

Styringsdokument 2024, inklusiv økonomiplan 2024-2027 med de endringer som fremkommer i samarbeidspartienes forslag

 1. Hovedprioritering og mål for oppfølging av samfunnsutvikling og styring av de kommunale tjenester, inkludert økonomiplan 2024-2027 vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og virksomhet med de endringer som følger av kommunestyrets behandling. 
 2. Finansielle måltall for økonomiplanperioden 2024-2027:  
  1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgraden) skal være minimum 1,75 %. 
  2. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) skal være mindre enn 80 %. 
  3. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være mer enn 10 %. 

Årsbudsjett 2024

Driftsrammer

 1. Driftsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd, med spesifisering vist i bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd. 
 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenester når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt. 
 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avstemme årsbudsjett 2024 for eventuelt mindre tekniske korrigeringer.

Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i bevilgningsoversiktene for investering etter § 5-5 første ledd og andre ledd. 

Inntekts- og formuesskatt
For inntektsåret 2024 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 

Eiendomsskatt

 1. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune i 2024, jf. eigedomsskattelova § 3a. 
 2. Det gjøres ingen endringer i reglene for fritak fra eiendomsskatt etter §7. Alt som driftsmessig går inn under landbruk er obligatorisk fritatt iht. § 5h. 
 3. Generell skattesats for 2024 settes til uendret 5 promille (esktl. §13). For bolig- og fritidseiendommer beholdes satsen uendret på 4 promille. 
 4. Det skal benyttes bunnfradrag på 150 000 kroner for kommende år – jf. eigedomsskattelova § 11 annet ledd. 
 5. Liste over fritak fra eiendomsskatt etter §7 vedtas. Liste for fritak etter § 5 tas til orientering. 

Låneopptak 2024

 1. Gjøvik kommune tar opp inntil 735 656 000 kroner i lån til finansiering av investeringer jfr. Kommunelovens § 14-15 første ledd. 
 2. Gjøvik kommune tar opp inntil 170 000 000 kroner til finansiering av videreutlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14 – 17. 
 3. Gjøvik kommune tar opp inntil 5 850 000 kroner i lån til finansiering av investeringer i Gjøvik kino og scene KF, jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd. 

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

 1. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i henhold til tabell i styringsdokumentet. 
 2. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i tabellen i styringsdokumentet kan prisen reguleres med inntil 6,0 prosent. 
 3. Selvkostgraden er 100 prosent for alle gebyrområder innen vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon, slambehandlingsanlegg, feiing og byggesaker. På andre selvkostområder avhenger selvkostgrad av årets inntekter og utgifter, dette gjelder trygghetsalarmer, private planer, oppmåling, eierseksjonering og forurensningsmyndighet. Det gjennomføres en etterkalkyle på alle selvkostområder som vises i årsoppgjøret for 2024. 

Andre fullmakter

 1. Formannskapet kan disponere reserve for tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger på inntil 250 000 kroner for 2024. 
 2. Formannskapet kan disponere budsjettreserve til dekning av uforutsette/ekstraordinære utgifter på inntil 250 000 kroner for 2024. 
 3. Utvalg for oppvekst, kultur og idrett gis myndighet til å disponere følgende reserveposter i budsjett innenfor til enhver tid gjeldende retningslinjer: 
 4. Reserve for støtte til kulturarrangementer/-prosjekter/-festivaler på 400 000 kroner. 
 5. Reserve for støtte til idrettslag/-utøvere og idrettsarrangementer på 350 000 kroner. 
 6. Ordfører gis myndighet til å disponere en reservepost til diverse utgifter på 150 000 kroner. 
 7. Kommunedirektøren delegeres disponeringsfullmakt av disposisjonsfond innenfor rammen av de enkelte bevilgninger og vedtatt formål. 

Vedtatte verbalforslag

Arbeiderpartiet v/ Marianne C. Steinsrud:
Områdesatsning I Hunndalen Folkets hus i Hunndalen kan gjennom områdesatsningen utvikles til å romme et felleskap for nyetableringer. På denne måten kan vi stimulere til økt vekst, nyskapning og aktivitet. Vi ønsker oss et mangfoldig fellesskap for alle, som kan sette varige spor. Kommunen har Folkets hus i sin eie og der står det mange tomme lokaler som i dagens budsjett er ført som en ren utgiftspost. Disse bør vi gjennom område satsningen fylle med ny aktivitet og liv.

Sosialistisk venstreparti v/ Kjetil Bjørklund:
Samordnet varedistribusjon som metode for distribusjon av varer til kommunens virksomheter utredes.

Rødt v/ Finn Olav Rolijordet:
Arbeidet med verneplanen må starte opp i januar 2024 og høringsutkast må foreligge til kommunestyrets juni-møte.

Begrunnelse: Det haster med å få oppdatert verneplanen. En gammel og utdatert plan gjør at flere verneverdige bygninger har blitt revet og flere står i fare for å bli revet som følge av at utbyggere presser på i reguleringsplanene. Arbeidet med planen må gå foran arbeidet med en sentrumsplan. Dersom administrasjonen har liten faglig kapasitet til revideringen så finnes det kostnadsfri bistand å få fra Mjøsmuseet. Rødt har i vårt budsjett også lagt inn en bevilgning på kr 220.000 til kjøp av ekstern kompetanse til ferdigstilling av planen. Siden verneplanen ble vedtatt i 1998 er det anslagsvis revet ett verneverdig bygg hvert år, noe som gir et betydelig negativt omdømme for Gjøvik kommune.

Senterpartiet v/ Torvild Sveen:

 1. Gjøvik kommune skal i 2024 utrede behovet for utvidet aktivitet og botilbud ved Gjøvik aktivitetssenter og avlastningsenheten på Kopperud. Utredningen må vise utviklingen i tjenestene de siste årene og hva behovene vil være for årene som kommer. Dersom det foreslås å bygge ut tilbudet, skal også lokalisering påvises.
 2. Plan for legetjenesten skal revideres i 2024. Mål og tiltak i gjeldende plan fra 2019 skal revideres og evalueres.
 3. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd skal i 2024 starte opp arbeidet med en strategi for bruker- og pårørendearbeid i Gjøvik kommune. I strategien skal det vurderes å opprette et bruker- og pårørendeutvalg ved omsorgssentrene.
 4. Plan for selvmordsforebygging skal ferdigstilles i løpet av 2024.
 5. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd skal i 2024 drøfte hvordan arbeidet med revideringen av boligstrategisk plan for Gjøvik kommune skal gjennomføres. Det skal gjennomføres en evaluering av gjeldende plan.
 6. Gjøvik kommune starter i 2024 opp arbeidet med utarbeidelse av en ny kommuneplan for Gjøvik. Både samfunns- og arealdelen skal behandles.

Høyre v/ Even Kyseth:

En uttalt målsetting for flertallsposisjonen er å få på plass et mer fleksibelt barnehageopptak gjennom et rullerende opptak. Vi er av den oppfatning at dette vil gjøre oss mer attraktive som bostedskommune for familier i etableringsfasen og ber derfor kommunedirektøren med utgangspunkt i den uutnyttede kapasiteten vi i dag har i barnehagesektoren, både kommunale og private barnehager utrede hvordan disse enhetene kan benyttes og finansieres i en slik ordning. Vi ber om at utvalget orienteres om framdrift innen utgangen av første kvartal og at det legges til rette for en vedtakssak innen utgangen av juni.

Venstre v/ Omar S. Yagci:

 1. «Rask psykisk helsehjelp» er et tilbud som har gitt rask og enkel tilgang til psykisk helsehjelp for mange. I 2024 skal vi gå i gang med en slik utredning for å etablere tilbudet for Innbyggerne i Gjøvik.
 2. I 2024 skal man gå i gang med en utredning for å etablere et grønt investerings- og omstillingsfond for å styrke arbeidet med det grønne skifte.