Ung i Gjøvik

Prosjekter

Hotell, boliger og næring i Bryggevegen

Arkitektfirmaet Oslo Works skal utarbeide ny detaljreguleringsplan på vegne av grunneier Bryggevegen 7-9 AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål i kombinasjon med næring, bevertning, tjenesteyting og hotell.

En mulig fremtidig Bryggevegen 7-9. - Klikk for stort bilde Oslo Works Hotellet er tenkt plassert mot krysset Huntonstranda-Bryggevegen og boliger langs elva og mot Mjøsa. Det er et mål at området skal være allment tilgjengelig. Det skal utredes mulighet for gangbru mellom Gjøvikstranda/Huntonstranda og muligheter for å etablere et bytorg i forlengelse av denne.

Vi vil høre dine innspill til planarbeidet

Kartutsnitt av området - Klikk for stort bilde Oslo Works I tillegg til hotell, boliger og næring legges det opp til å opparbeide tre arealer for innbyggere i området; Elvepromenaden, Mjøstorget og Strandparken.  I undersøkelsen under vil vi høre dine forslag til hvordan vi kan bygge ut disse områdene på en god måte.

Undersøkelsen er ikke lenger tilgjengelig.

Vil du lese mer?

Mer informasjon om planarbeidet finner du på Oslo Works sine nettsider.

Relevante dokumenter og lenker

Planinitiativ (PDF, 275 kB)

Planinitiativ - Kartlegging (PDF, 35 MB)

Planinitiativ - Mulighetsstudie (PDF, 38 MB)

Kart over planområdet (GeoInnsyn kartløsning)

Saksdokumenter - ArkivsakID 20/8719