Introduksjonsprogrammet

Gjøvik læringssenter tilbyr introduksjonsprogram i samarbeid med NAV Gjøvik til nyankomne flyktninger.

Målet med introduksjonsprogrammet er å forberede deltakerne til arbeid eller utdanning i Norge.

Varighet

Introduksjonsprogrammet varer vanligvis 2 år, og skal være på fulltid. Fulltid betyr 37,5 timer per uke, 52 uker per år.

Deltakere har rett på 5 uker ferie i løpet av ett år. Deltakere skal følge de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønaden.

Innhold i programmet

Programmet består i hovedsak av

  • opplæring i norsk og samfunnskap
  • arbeids- og utdanningsrettede tiltak. For eksempel språktrening, arbeidstrening, kurs og andre aktiviteter.

Vårt ansvar

Gjøvik Læringssenter har ansvar for

  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • grunnskoleopplæring
  • språktrening
  • aktiviteter som styrker deltakerens norskferdigheter og forståelse av samfunnet og arbeidslivet i Norge

Mer informasjon

For mer informasjon om introduksjonsprogrammet, se Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin nettside.

Spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no