Kartleggingstester

Gjøvik Læringssenter har sertifisert personell til å gjennomføre følgende tester og kartlegginger.

Logos

Logos kartlegger testpersonens leseferdighet og avdekker dysleksi. Den måler leseflyt, forståelse, ordavkoding og rettskriving. Det foreslås tiltak basert på den enkeltes resultater.

Rådgiveren

Rådgiveren kartlegger funksjonsnivået i norsk, matematikk og engelsk, og kan også brukes til å måle effekten av opplæringen.

STAS

STAS er utarbeidet som et hjelpemiddel for tidlig oppdagelse av lesevansker, kartlegging av leseprosessen, tilpasset hjelp og oppfølging av utviklingen.

PAS

Pas-kartlegging er et nevropedagogisk redskap til utredning som finner ut hvordan eleven tenker og løser ulike oppgaver.  

Systemet er utviklet for å finne potensialet og forutsetninger for læring innenfor områdene oppmerksomhet, hukommelse, eksekutive funksjoner, språklig, visuell, og logisk matematisk kompetanse. 

Vi kartlegger hvilke strategier eleven benytter seg av og hvilke pedagogiske tiltak som er best for eleven.

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

Arbeidsprøven

Arbeidsprøven er en samling av oppgaver som kartlegger lese- og skriveferdighet hos elever i grunnskolen.

Digitaltesten

Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i brukerens digitale ferdigheter.

Spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no