Bytte skole

Elever får tildelt skoleplass i skolekretsen hvor de har folkeregistrert adresse det året de fyller fem år. Ønsker du at barnet skal gå på en annen skole kan du søke om det.

Slik søker du

Du kan søke om å bytte til en annen skole enn den du i utgangspunktet tilhører ved å bruke skjemaet under. Om søknaden innvilges vil du som foresatt måtte dekke skoleskyssen selv.

Søk om å bytte skole

Søknadene blir behandlet av skoleadministrasjonen. Ønske om midlertidige endringer blir behandlet av rektor ved den aktuelle skolen.

Søknadsfrist og svar

Ønsker du å bytte skole ved oppstart i 1. trinn eller overgang til ungdomsskolen er fristen for å søke 1. desember året før. Du vil få svar på søknaden innen utgangen av desember.

Ønsker du å bytte skole midt i grunnskoletida er det ingen søknadsfrist.

Slik vurderes søknaden

Utgangspunktet er at elever går på skolen som ligger i den skolekretsen de bor i. Om du søker om å bytte skole tar vi hensyn til disse punktene:

  • Er det plass på skolen eleven ønsker å bytte til? De som bor i kretsen har førsteprioritet på plassen.
  • Har eleven søsken som allerede går på skolen i kretsen det søkes om?
  • Avstand til skolen.
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.
  • Elevstemmen - hva sier eleven selv?

Regelverket

Opplæringslova § 8-1 Skolen: "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til."

I Gjøvik kommune har vi følgende dispensasjoner fra opplæringslova:

  1. Ved innskriving av elever på 1. trinn, legges til grunn at foreldrene fritt kan søke overføring til annen skole. Søknaden skal innvilges så fremt det er plass og foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter.
  2. Etter søknad kan eleven tas inn i annen skole enn den eleven sogner til i løpet av skoletiden.