Tilbud og aktiviteter for deg med demensdiagnose

Det er naturlig for mennesker å være i aktivitet. Aktiviteter som oppleves morsomme og meningsfulle ofte vil styrke identitet og mestringsfølelse, mens aktiviteter som ikke engasjerer kan bli oppfattet som lite meningsfulle, som tidtrøyte, eller som kjedelige.

Oversikt over aktiviteter for deg med en demensdiagnose  

Tilpassede gå/samtalegrupper for deg som har kognitiv svikt eller demens

For mer informasjon om dette tilpassede tilbudet kontakt demenskoordinator i kommunene:  
Janicke.Lundhaug@gjovik.kommune.no eller telefon 61 18 97 77

Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

Dagaktivitetstilbud skal først og fremst bidra til meningsfulle dager for den som har demens. Det skal være et sted å trives, der en kan holde på med aktiviteter en liker, og å delta i det sosiale fellesskapet. I tillegg kan tilbudet gi avlastning til pårørende. Dagaktivitetstilbudene er tilrettelagte tilbud for personer med demens som bor hjemme. De har blant annet fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring.

Egenandelen for dagaktivitetstilbud dekker drosje og 2 måltider.

Dagsenter for personer med demens

Støttekontakt

Du kan få støttekontakt individuelt eller i tilrettelagt gruppe. Enkelte lag/foreninger tilrettelegger for deltakere med spesielle behov.  Du får tildelt et visst antall timer per måned. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde. Det er ofte personer uten en spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter.

Støttekontakt

Andre aktiviteter 

Her finner du en oversikt over andre aktiviteter og tilbud i Gjøvik kommune for alle målgrupper.