Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse? 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Hvem kan få BPA? 

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Hva kan du få hjelp til

Praktisk hjelp og bistand til  for eksempel påkledning, hygiene og mat. 

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Valg av leverandør 

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen,  privat leverandør eller brukeren selv. Hvis brukeren selv skal være leverandør må det opprettes eget foretak. 
 

Hva koster det

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 237 240 A 230 kroner
Mellom 2 G og 3 G 237 241 - 355 860 C 562 kroner 1 000 kroner
Mellom 3 G og 4 G 355 861 - 474 480 E 562 kroner 2 002 kroner
Mellom 4 G og 5 G 474 481 - 593 100 G 562 kroner 2 985 kroner
Over 5 G 593 101 I 562 kroner 3 982 kroner

1 G = 101 351,- pr 01.05.2020

G = grunnbeløpet i folketrygden