Gjøvik kommune

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse? 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Hvem kan få BPA? 

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Hva kan du få hjelp til

Praktisk hjelp og bistand til  for eksempel påkledning, hygiene og mat. 

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om brukerstyrt personlig assistanse 

Kan du ikke søke om brukerstyrt personlig assistanse elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Valg av leverandør 

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen,  privat leverandør eller brukeren selv. Hvis brukeren selv skal være leverandør må det opprettes eget foretak. 
 

BPA: Liste over private leverandører

Hva koster det

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 199 716 A 210 kroner
Mellom 2 G og 3 G 199 717 - 299 574 C 465 kroner 829 kroner
Mellom 3 G og 4 G 299 575 - 399 432 E 465 kroner 1 661 kroner
Mellom 4 G og 5 G 399 433 - 499 290 G 465 kroner 2 475 kroner
Over 5 G 499 291 - I 465 kroner 3 302 kroner

1 G = 99 858,- pr 01.05.2019

G = grunnbeløpet i folketrygden