Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam (FACT Gjøvik)

FACT-team er et fleksibelt, tverrfaglig team som gir oppfølging og behandling av mennesker med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig ruslidelse eller disse kombinert.

Slik kan du få hjelp av FACT

Har du ønske eller behov for hjelp fra oss, kan det skje gjennom henvendelse til fastlegen din eller behandlere i spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger vurderes i en gruppe bestående av tildeling og koordinering i Gjøvik kommune, inntakskoordinator på DPS Gjøvik, psykologspesialist på DPS Gjøvik og teamkoordinator fra FACT.

Hvem kan få hjelp av FACT?

 • Brukeren må ha fylt 18 år og bosatt i Gjøvik kommune.
 • Brukere med ROP-lidelser. Det vil si alvorlig eller moderat psykisk lidelse i kombinasjon med ruslidelse.
 • Brukere med alvorlig eller moderat psykisk lidelse med stor grad av funksjonssvikt.
 • Brukere med ruslidelse med stor grad av funksjonssvikt.
 • Brukere med personlighetsforstyrrelse under visse forutsetninger.

Kriterier for å få oppfølging

 • Psykisk lidelse eller ruslidelse som krever langvarig oppfølging og/eller behandling.
 • Alvorlig svikt i sosial fungering og ofte i kombinasjon med funksjonsnedsettelser på andre livsområder.
 • Det er en årsakssammenheng mellom de to ovenfornevnte kriteriene.
 • Det er nødvendig med tverrfaglig samordnet hjelp og oppfølging, for å få gjennomført en behandlingsplan.
 • De ordinære tjenestene fungerer ikke godt nok for brukeren.
 • Bruker er ikke i stand til å nyttiggjøre seg de allerede etablerte tjenestene.
 • For brukere med personlighetsforstyrrelser skal det i særlig grad vurderes om lidelsen tilsier at brukeren kan ha nytte av og profittere på behandlingstilbudet fra et FACT-team.

Hvordan foregår oppfølgingen?

Oppfølging og behandling foregår i hovedsak i personens hjem og nærmiljø. Behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging hver 14. dag eller sjeldnere.

Om FACT-teamet

Kommunen og spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et tverrfaglig team. Teamet skal gi sammenhengende, godt koordinerte og helhetlige tjenester. FACT Gjøvik er et samarbeidsteam bestående av Gjøvik kommune, NAV og DPS Gjøvik.

Teamet består av:

 • Psykolog
 • Psykiater
 • Musikkterapeut
 • Arbeidsspesialist
 • Sekretær
 • Vernepleiere
 • Sykepleiere
 • Sosionomer
 • Brukerspesialist