Gjøvik kommune

Biri er den mest sentrale plassen i Innlandet!

Biri er den mest sentrale plassen i Innlandet!

På torsdag 24. februar inviterte Gjøvik kommune innbyggere på Biri til folkemøte på Honne konferansesenter. Ca. 60 engasjerte Biringer deltok på møte. Tema for folkemøte var utviklingen av Biri. Kommunen ønsket å fortelle og få innspill om den strategiske tiltaksplanen som ble vedtatt i kommunestyre samme dag. 

Bygda midt i Innlandet

Biri har en fantastisk strategisk beliggenhet midt i Innlandet, med 20 minutter kjørevei med bil til alle tre mjøsbyene Hamar, Lillehammer og Gjøvik. «Det er bare synd at ikke alle klar over hvor strategisk fin beliggenhet bygda har. Derfor må vi sammen synliggjøre dette, sammen med alle de andre fine kvalitetene som bygda har» sa prosjektleder Merete Hveem på folkemøte.

Derfor er markedsføring og omdømme et av hovedtiltakene i planen. I samarbeid med Biri IL har Gjøvik kommune lansert nettsiden www.biri.no  Nettsiden biri.no er utarbeidet som del av stedsutviklingen for å synliggjøre Biri for potensielle nye innbyggere, de som bor på Biri og næringslivet. Nettsiden er et samarbeid mellom frivillige, Biri IL og Gjøvik kommune, hvor Biri IL drifter siden med egen redaksjon som består av frivillige. Et lokalt enkeltmannsforetak på Biri har utviklet siden.

Besøk nettsiden biri.no 

Det skal bygges på Biri 

«De siste årene har det vært befolkningsvekst på Biri, noe som betyr at det er flere som nå har forstått hvor fantastisk bygda vår er» sa ordfører Torvild Sveen på folkemøte. Arealplanlegger Åge Andre Michaelsen fortalte om regulerte boligområder på Biri og hvilke planer som er på gang. I tabellene under kan du se hvilke områder som er regulert og andre boligområder som ligger i kommuneplanen.

Biri stedsutvikling
Boligområder Antall boliger
Diseth (regulert) 20
Honne (regulert) 20
Kristianslund (regulert) 4
Kronborg (regulert) 20
Kullvseen (regulert) 20
Kristianslund B43 og B19 285
Biri sag og mølle 20
Biri sentrum 50
Skrinnhagen 30

I området Kristianslund som ligger på høyreside når du kjører oppover til Honne konferansesenter er det antatt at det kan bygges ca. 285 boliger. Området må først områdereguleres før dette arbeidet kan starte. Ingrid Bardal som eier skogen og området var tilstede på møte, og roste kommunen for et godt samarbeid så langt for å få regulert område for boligutbygging.

Ny skole og barnehage 

Det skal være attraktivt å vokse opp på Biri. Barn og unge skal trives på Biri er et av hovedmålene i tiltaksplanen.  

Et av de største temaene på folkemøte var bygging av ny barnehage og skole. Prosjektleder Kjetil Ulseth fra Gjøvik kommune viste fram tegninger av skole, barnehage og planene for uteområdet. På folkemøte var det også fokus på at det nå skal bygges lokaler som også kan benyttes som møteplasser på kveldstid. «Vi bygger nå for at det skal være skole fra 08:00-16:00 og møteplasser for aktiviteter fra 16:00-21:00 på kveldstid» sa Kjetil Ulseth på møte.

Et mer levende og attraktiv sentrum 

Biringer ønsker seg et mer attraktiv sentrum med liv. Innbyggerne har prioritert utvikling av sentrum som det viktigste tiltaket for stedsutviklingsprosjektet Biri. Det har vært en arbeidsgruppe med innbyggere og ansatte som jobbet spesielt med tiltak for sentrumsutviklingen, i tillegg til møter med grunneierne i sentrum for få innsikt i deres planer og eventuelle muligheter for videre samarbeid om sentrumsutviklingen. Hovedkonklusjonene fra arbeidet er at det er behov for at kommunen bidrar med oppstart av arbeid for å synliggjøre muligheter, synliggjøre ambisjoner og tilrettelegge for samarbeid om møteplasser og aktiviteter.

På folkemøte fortalte prosjektleder Merete Hveem og byutvikler Svein Hoelseth om flere tiltak og planer for å gjøre Biri sentrum til en mer attraktiv møteplass for innbyggere.

Tiltakene for sentrumsutvikling er:

  • Utarbeide en mulighetsskisse for sentrum som legger til rette for mer næringsaktivitet og boliger.
  • Lage en midlertidig møteplass og park i sentrum på høyre side av Malermestrene. Målet er at parken skal være klar til sommeren
  • Skiltplan
  • Penere sentrum
  • Arrangementer i sentrum 

En stolt ordfører roste bygda 

Etter orienteringen i aulaen, samlet folk seg i stua til paneldebatt og åpen mikrofondialog. I panelet satt turistvert og innbygger Julie Sigstad, innbygger Magnar Linnerud, ordfører Torvild Sveen og byutvikler Svein Hoelseth. Anne Marthe Dahl Zettervall fra kommunen ledet samtalen.

Ordføreren roste engasjementet som finnes i bygda. Han uttrykte stolthet over alle som var så positive, som sier ”dette får vi til”.

Linnerud mente en god reguleringsplan for sentrum nå var av høy prioritet, og det er viktig å finne frem alle tomtereserver, mens Julie mente velkomsten til Biri for alle som kom til bygda, hadde stor betydning. Det var også mange andre innbyggere som kom med mange gode innspill til arbeidet framover. Noen av innspillene er at flere savner er kulturskoletilbud på Biri, mange er opptatt av at turmulighetene og avstanden til Mjøsa er viktig og mange savner flere møteplasser i sentrum.

Om Biri stedsutvikling 

Stedsutviklingen på Biri er et samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, frivillige og kommunen.

Målet med planen er konkrete tiltak som kommunen og innbyggere på Biri sammen skal få til for å øke tettstedets attraktivitet – og på den måten stimulere til økt bosetting og næringsetableringer i bygda. Stedsutviklingsplanen fokuserer utviklingen av Biri rundt åtte innsatsområder. Noen innsatsområder er valgt fordi de er en forutsetning for å øke stedets attraktivitet. Andre områder er valgt på bakgrunn av innbyggernes innspill og behovsanalyser for Biri. Det er gjennomført en omfattende behovskartlegging.

Innsatsområdene er: Omdømme og markedsføring, bolig, sentrum, næring, barn og unge, et aldersvennlig Biri, infrastruktur og E6 og nærmiljø.

Les tiltaksplanen for Biri (PDF, 2 MB)

Andre dokumenter: