Gjøvik kommune

Aktuelt

Funn av metangass på Huntonstranda

Området er trygt å ferdes i, både for gående, syklende, kjørende og handlende. Konklusjonen er imidlertid at området ikke kan bygges ut uten omfattende tiltak.

Et enstemmig kommunestyre vedtok å kjøpe Huntonstranda for 72 millioner kroner. Det er lagt store planer for hvordan området kan utnyttes blant annet til boliger.

Formannskapet i Gjøvik behandlet saken om gassfunnet i sitt møte 26. august. Det er Sweco som har foretatt undersøkelsene og laget en rapport etter en bestilling fra Huntonstranda AS.

Rapporten ble lagt fram i møtet.

Trygt å ferdes og trygt for Mjøsa

Huntonstrand har tidligere vært et område der det er deponert  blant annet trefils over hele det 10 mål store området. Denne trefilsa lgiger ned til fire-fem meters dyp under steinmasser som ble deponert fra utbyggingen av Gjøvik olympiske fjellhalll.

Gassen ligger under bakkenivået. Når metan siver ut fra flisa i grunnen og blandes med luft, blir det så lave konsentrasjoner at det ikke er farlig å ferdes i området. Målinger gjort på bakkenivå viser at områdte er trygt. Dermed kan innbyggerne i Gjøvik helt trygt være i området.

Sweco avviser også at det er fare for kvaliteten på vannet i Mjøsa siden det er en så stor innsjø. De sier også at det ikke er noen fare for vanninntaket til kommunen.

Her kan du lese presentasjonen fra Sweco. (PDF, 2 MB)

Ingen utbygging uten store tiltak

Sweco har boret tolv hull og det er installert gassbrønner fordelt over hele området. Målingen viser høy konsentrasjon av metangass. Konklusjonen fra Sweco er at bygging på området kun kan gjøres dersom det gjøres tiltak for å sikre at gassrisikoen blir håndtert skikkelig. Dette innebærer i så fall svært omfattende tiltak.

Formannskapet gikk enstemmig inn for å be rådmannen om:

  • å undersøke muligheter og kostnader for å skifte ut massene på området.
  • å utrede mulighetene for alternativ bruk av arealet.
  • å utrede mulighet for at gassen kan brukes til fjernvarme eller annet.

En verdi for Gjøviks innbyggere uansett

- Det er viktig å presisere at Huntonstranda vil ha en stor verdi for Gjøviks befolkning, enten det er som friluftsområde på kort sikt eller som et utviklingsområde på et senere tidspunkt, sier ordfører Torvild Sveen. Han peker på at handelen med Huntonstranda var en del av en større pakke der Hunton skal flytte flislageret fra stranda til egen fabrikk i sentrum. I tillegg fikk vi etablert en ny Hunton-fabrikk på Skjerven med mange arbeidsplasser.

Sveen mener det nå er lite aktuelt å bygge kulturhus på området på kort sikt.

Her kan du lese hele rapporten som Sweco har laget. (PDF, 2 MB)

Hva med området rundt?

Gjøvik kommune har i dialog med samtlige grunneiere, etter at vi ble kjent med rapporten, anbefalt dem å gjøre undersøkelser ved de eksisterende byggene for å få kartlagt situasjonen. Det betyr at det skal gjøres undersøkelser ved Plantasjen, Heidenreich, Huntons flisinntak, Bakkestumpen og Øystein Topps bygninger der Kiil er flyttet.

I forbindelse med etableringen av blokkene i Bakkestumpen ble all massen som eiendommene står på skiftet ut. Grunneieren vil likevel, som et føre-var-tiltak, foreta en måling i og rundt bygget for å fastslå at det er trygt.

Gjøvik kommune vil også anbefale tilsvarende målinger ved Hoff Potetindustrier, Bryggerivegen og andre bygninger på andre sida av Hunnselva. Her har det ikke vært flisdeponi, men søppelfylling og det har vært ulik byggeaktivitet i mange år. Ulike utskiftinger av masse er gjort over deler av området. Likevel anbefaler vi et føre-var-perspektiv også her.