Bybadstue i Fredevika

Gjennom et bylabsamarbeid mellom Hunton, Syljuåsen, Natre, DNT og Gjøvik kommune har vi bygget et friluftshus og bybadstue i Fredevika!

Book bybadstua på DNT

Et bylabsamarbeid

Bylab la til rette for samarbeidsprosjekter mellom næringsliv, frivillighet, utdanningsinstitusjoner og kommunen. En konkret visjon for bylabsamarbeidet har vært målet om «økt bruk av Mjøsa for studenter og innbyggere». Resultatet av dette var ei bybadstu i Fredevika. Både Hunton, Syljuåsen og Natre bidro positivt til å få realisert dette sammen med DNT og Gjøvik kommune.

Kostnaden var anslått å være 2 millioner kroner. Bedriftene bidro med materialer, ressurser og arbeidstimer for å realisere bybadstua. Hunton bidro med massivtre, Natre med vinduer og Syljuåsen med bygging. Kommunen satte av 1 000 000 kroner til formålet fra midler som tidligere var avsatt til tiltak på strandpromenaden.

DNT Gjøvik og omegn vil etablere et friluftssenter på området hvor det vil bli muligheter for både kursing, bruk av kano, kajakk, roing og svømming.

Badstua skal stå som levende eksempel på at Bylab som metode vil kunne skape raskere og bedre tjenester eller produkter, på innbyggernes betingelser.

Bakgrunnen for prosjektet

Det har vært gjennomført bredt anlagte idedugnader og workshoper. Et av funnene er at få mennesker bruker Mjøsa og at den oppleves som lite tilgjengelig. Gjøvik er også studentby og skal legge til rette for studenter. Det har derfor vært tatt utgangspunkt i tiltak som kan gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for studenter og folk flest.

Tiltakene skal realiseres raskt, de skal være lavterskeltilbud som alle kan benytte seg av, og et raskt (og om nødvendig) midlertidig tiltak for å skaffe erfaring med bylab som metode. Ut fra disse premissene ble ideen om badstue på Mjøsa valgt som et praktisk eksempel på bylabarbeid.

Inspirasjonen om en badstue på Mjøsa er hentet fra Sørenga i Oslo hvor det er satt opp to badstuer ved Operaen. I tillegg er et tredje under planlegging. Badstuene har vært veldig vellykket og brukes mye.

Slik ble badstua bygget

Det ble inngått et samarbeid med arkitekten bak en av badstuene på Sørenga og kommunen får tegningene, samt en «Gjøvik-justering» av badstuen. Arkitekten heter Anna Zeuthen Andersen og jobber i Zeuthen-Stjern AS.

Badstua ble tilpasset lokale forhold som is, flom og variasjon i vannstand. På grunn av flomutfordringer, ble planen å bygge badstuen på land, fremfor ute på vannet som tidligere tenkt.

Fredevika ble valgt som lokasjon fordi det er et område som er sentrumsnært, det brukes mye, men ønskes ytterligere mer brukt. Det følger også opp målene om å knytte byen og Mjøsa tettere sammen og legge til rette for at flere kan bruke Mjøsa og strandsona til rekreasjon.

Driftes av DNT Gjøvik og omegn

DNT Gjøvik og omegn har sagt seg villig til å stå for driften av badstua og de har et ønske om å legge opp til flere bynære friluftsaktiviteter, som kajakk- og båtutleie, og kursing. DNTs erfaring med driftsmodeller kan overføres fra hyttedrift til også å omfatte en bybadstu.

Håndtering av søppel og brøyting er fortsatt gjort av kommunen som på promenaden i dag.

Badstua blir et første trinn for utviklingen av Fredevika. Selv om det foreløpig mangler en helhetlig plan - altså en strandsoneplan - er det viktig å kunne starte med noe.