Botilbud med heldøgnsomsorg

I løpet av et demensforløp kan det være store variasjoner i behov for tilrettelegging av botilbud. I det tidlige forløpet vil muligens behov for autonomi og selvstendighet være mer uttalt enn i det senere forløpet der behovet for trygghet og kontinuerlig oppfølging ofte vil stå mer sentralt.  

Et bokollektiv med heldøgnspleie eller sykehjemsplass er som regel beboerens siste bosted i livet. Små, tilrettelagte enheter med hjemlig miljø og lavere beboertetthet kan ha gunstig effekt på personer med demens.

Oversikt over tjenester