Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en stønad til omsorgspersoner til funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. 

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. 

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet

Hvem kan få omsorgsstønad?

 • Du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid
 • Personen du gir omsorg til er enig i at du er den som best kan ivareta omsorgen
 • Din omsorg vurderes av kommunen som best og nødvendig for den som trenger omsorgen
 • Aktuelle avlastningstiltak er utprøvd eller vurdert
 • Du har omsorg for barn under 18 år, og omsorgsarbeidet går ut over normal omsorgsplikt
 • Du har søkt om hjelpestønad fra NAV
 • Du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune
 • Personen du gir omsorg til, er hjemmeboende i Gjøvik kommune

Slik søker du? 

Du søker omsorgsstønad ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hvor mye kan jeg få? 

Størrelsen på godtgjørelsen avhenger av omsorgssituasjonen og av hjelpestønaden fra NAV.

Kjekt å vite omsorgsstønad 

 • Du får utbetalt omsorgsgodtgjøring månedlig
 • Omsorgsstønaden er en skattepliktig inntekt
 • Kommunen vil løpende vurdere om det kan settes inn andre tiltak for å avlaste omsorgsgiveren. Du får derfor godtgjøringen for en tidsavgrenset periode
 • Selv om du får omsorgsstønad, betraktes du ikke som kommunal arbeidstaker
 • Du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger