Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengere perioder, eksempelvis : 
  • hjelp til personlig hygiene
  • hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering
  • sårbehandling
  • kartlegging og veiledning om for eksempel kosthold og andre helsespørsmål
  • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • bistand i livets siste fase

Trenger du hjelp med rengjøring, kan du søke om praktisk bistand. Det er en betalingstjeneste.

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

 Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Gjøvik kommune og

  • har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • ønsker å motta omsorg ved livets slutt

Slik søker du

Våren 2023 ble det utarbeidet nye beskrivelser om hvordan vi skal gi helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune.

Vårt mål er å fremme alles helse og mestringsevne, slik at man kan klare seg selv og være uavhengig av hjelpeapparatet lengst mulig.

Les om hvordan du søker hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester

Der finner du informasjon om hvordan du søker, forventninger til deg som tjenestemottaker og oss som tjenesteyter.

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis.