Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Hvem kan få hjelp

Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

  • Nedsatt fungering i dagliglivet 
  • Langvarig, moderat eller alvorlig, psykisk helseproblem
  • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige psykiske helseproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode.
  • Motivert for endring og en bedringsprosess.

Hjelpen ytes etter søknad. 

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta , telefon 116 117 
Ved livstruende tilstander, ring 113

Er du under 18 år?

Skolehelsetjenesten eller Ung i Gjøvik er rette kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge  -116 111 finner du mye god informasjon om ulike temaer og ikke minst noen du kan snakke med.

Hva kan jeg få hjelp til?

Psykisk helsehjelp kan bestå av et eller flere av punktene under:

  • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov.
  • Motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter.
  • Motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk.
  • Støtte- og/eller veiledningssamtaler.
  • Nettverksmøter.
  • Hjelp administrering av medisiner.

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus.

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus

Pasientforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pasientforløp for psykisk helse og rus.

I Gjøvik kommune kan du ta kontakt med Tildeling og koordinering for nærmere informasjon om kommunale tjenester i forbindelse med pasientforløpene for psykisk helse og rus.

Slik søker du

Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse - og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse - og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.