Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med rusmedarbeider i kommunen.

Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål, og bidra til å opprettholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få hjelp?

Rusoppfølging og/eller psykisk helsehjelp gis etter søknad til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av rusavhengighet etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet. 
 • Langvarig, moderat eller alvorlig, rusavhengighet. 
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige rusproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode.
 • Motivert for endring og en bedringsprosess.

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta, telefon 116 117.

Ved livstruende tilstander, ring 113.

Er du under 18 år?

Skolehelsetjenesten eller Ung i Gjøvik er rette kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 finner du mye god informasjon om ulike temaer og ikke minst noen du kan snakke med.

Hva kan jeg få hjelp til?

Hjelpen kan bestå av et eller flere av punktene under:

 • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov.
 • Motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter.
 • Motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk.
 • Støtte- og/eller veiledningssamtaler til rusmestring.
 • Nettverksmøter.
 • Hjelp administrering av medisiner.

Rusomsorg ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus.

Slik søker du

Du søker rusomsorg ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Kan du ikke søke om helse- og omorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen. 

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus

Pasientforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

Pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pasientforløp for psykisk helse og rus.

I Gjøvik kommune kan du ta kontakt med Tildeling og koordinering for nærmere informasjon om kommunale tjenester i forbindelse med pasientforløpene for psykisk helse og rus. Se kontaktinformasjon under.

LAR

Legemiddel Assistert Rehabilitering er et tilbud for personer med langvarig opioidavhengighet. Personen får tilbud om å bruke legemidler som Metadon eller Subutex istedenfor illegale rusmidler, i tillegg til psykososial støtte. Formålet er å bidra til at personen motiveres til økt livskvalitet og mestring av sin livssituasjon når annen rehabilitering ikke lykkes.

LAR er ikke et kommunalt tilbud, det kommer inn under spesialisthelsetjenesten. Dersom du ønsker å delta i LAR-programmet er vi behjelpelig med  henvisning til rette instans.

Feltpleien

Feltepleien er et åpent tilbud for rusmiddelavhengige, der du kan komme og gå som du vil i åpningstida. Vi tilbyr gratis, skadereduserende helsetjeneste med:

 • Sprøyteutdeling og returordning
 • Sårpleie
 • Tannhelsetiltak
 • Utdeling av tannbørster og tannkrem
 • Utdeling av prevensjon
 • Vaksinering
 • Smitteforebygging
 • Hjemmebesøk
 • Samtaler, råd og veiledning til det øvrige tjenesteapparatet

Tilbudet er for mennesker med tung rusmiddelavhengighet, omfattende fysiske og psykiske helseproblemer og som ikke greier å gjøre nytte av det ordinære hjelpeapparatet. Formålet er bedre helse, livskvalitet og redusert fare for overdoser. Videre er det en målsetting å hjelpe personen inn i det ordinære helsetjenesteapparatet.