Kommunal planstrategi

Hva er en kommunal planstrategi? 

I alle kommuner skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta en såkalt kommunal planstrategi. Dette er ikke en plan, men et verktøy for å gjøre strategiske prioriteringer eller valg i forhold til kommunens planlegging. Ut fra en vurdering av hva som er de viktigste utviklingstrekk og utfordringer kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunens planbehov og prioritere hvilke planer som skal utarbeides eller revideres i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Planstrategi for periode 2024-2027

Kommunestyret vedtok 13. juni 2024 planstrategi 1.0 for kommunestyreperioden 2024 - 2027. 

Kommunal planstrategi 2024-2027 for Gjøvik kommune 

Planstrategien fastsetter at kommuneplanen samfunnsdel skal revideres. Samtidig som revisjonsarbeidet skal det utarbeides en planstrategi 2.0, som fastsetter kommunens øvrige planbehov i perioden.