Kommunal planstrategi

Hva er en kommunal planstrategi? 

I alle kommuner skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta en såkalt kommunal planstrategi. Dette er ikke en plan, men et verktøy for å gjøre strategiske prioriteringer eller valg i forhold til kommunens planlegging. Ut fra en vurdering av hva som er de viktigste utviklingstrekk og utfordringer kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunens planbehov og prioritere hvilke planer som skal utarbeides eller revideres i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Kommunestyret vedtok 26.03.2020 planstrategien for kommunestyreperioden:

Kommunal planstrategi 2020-2023 for Gjøvik kommune (PDF, 2 MB)