Styringshjul

Hva er et styringshjul? 

Styringshjulet gir en oversikt over aktiviteter og frister gjennom året for utarbeiding og behandling av årsrapport og årsregnskap for forrige år, statusrapporter gjennom året og styringsdokument med økonomiplan og budsjett for neste år. I tillegg synliggjøres prosesser rundt kommuneplanen og utvalgte regionale utviklingsarenaer.

Ved den halvårlige rulleringen av styringshjulet oppdateres møtekalenderen for kommunestyre, formannskap, utvalg og råd. Oversikten presenteres sammen med møtekalenderen for de sentrale politiske organene i Innlandet fylkeskommune og Gjøvikregionen.

Styringshjul for Gjøvik kommune 

Se styringshjulet for 2024 (PDF, 293 kB)

Endringer av møtedatoer gjennom halvåret oppdateres ikke i dokumentet, men direkte i kommunens møtekalender.

Året i korte trekk

Årsrapport og årsregnskap

 • Januar, februar: KOSTRA-rapportering inn til Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Januar-mars: interne analyse- og oppsummeringsprosesser i sektorene.
 • Mars: administrativ koordinering og sammenstilling årsrapport og årsregnskap.
 • April/mai: presentasjon og politisk behandling av årsrapport og årsregnskap.

Statusrapportering

 • Alle måneder: økonomirapportering fra sektorene til kommunedirektøren.
 • Mai og september: Statusrapport etter 1. og 2. tertial.

Styringsdokument med økonomiplan

 • Mai-september: Administrative prosesser.
 • Oktober: Kommunedirektøren legger fram forslag til styringsdokument med økonomiplan.
 • Oktober/november : Partipolitiske spørsmål og drøftinger rundt forslaget.
 • November: Partiene legger fram eventuell endringsforslag eller alternativer.
 • November/desember: Behandling og vedtak av styringsdokumentet i politiske organer.