Tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelagene kan søke om tilskudd til tiltak som skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene. 

Hvem kan søke?

Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. 

Hvilke tiltak gir rett til tilskudd?

 • sperregjerder
 • ferister
 • bruer
 • gjeterhytter
 • sanke- og skilleanlegg
 • anlegg/rydding/utbedring av drifteveier
 • saltsteinsautomater
 • transportprammer
 • elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep)

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til tiltak i beiteområder

Dette skal søknaden inneholde

 • opplysninger om beitedyr og beiteområde som er berørt av tiltaket
 • opplysninger om tiltaket
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan
 • kart med inntegnet tiltak dersom søknaden gjelder fast installasjon i beiteområde
 • kopi av avtaler/tillatelser

Søknadsfrist

Fristen for å sende inn søknad er 15. april. 

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Tilskuddet blir beregnet ut fra godkjent kostnadsoverslag.