Fremmede arter

Fremmede arter er arter som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale. Artene regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet fordi de kan utrydde stedegne arter. 

Fremmede arter i Gjøvik

I Gjøvik har det de senere årene vært en økt spredning av fremmede arter, spesielt planter. Spredning fra kantslått, komposthauger, hagebruk og landbruks- og anleggsmaskiner kan være noen av årsakene.   

Artene med størst forekomst i Gjøvik

 • Kjempespringfrø
 • Kjempebjørnekjeks
 • Tromsøpalme
 • Parkslirekne
 • Kjempeslirekne
 • Hybridslirekne
 • Hagelupin
 • Platanlønn
 • Spisslønn

Hva kan jeg som grunneier gjøre?

 • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel i naturen utenfor hagegjerdet
 • Plant ikke disse artene i egen hage, på grunn av faren for spredning
 • Bekjemp fremmede arter hvis de etablerer seg utenfor hagegjerdet
 • Ikke kast planteavfall fra fremmede arter i naturområder eller på tilfeldige avfallsplasser
 • Send planteavfall fra fremmede arter som kan inneholde frukter eller frø til forbrenning
 • Annet planteavfall fra fremmede arter kan kastes i komposten hvis det varmkomposteres (gjelder ikke slireknearter)
 • Når du handler eller bytter planter, bør du være oppmerksom på at det kan være med følgeorganismer som kan bli vanskelige å bli kvitt seinere

Søk om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til å fjerne uønskede arter over større områder.

Søk tilskudd til bekjempelse av fremmede arter

Søknadene blir behandlet fortløpende av landbrukskontoret.

Mer informasjon om fremmede arter 

For å lære mer om fremmede arter i Gjøvik kan du laste ned brosjyren om fremmede arter (PDF, 4 MB) eller ta kontakt med landbrukskontoret. 

Artikkelliste