Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Spesielle miljøtiltak handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.

Hvem kan søke?

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det et vilkår at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. 

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

 • kulturlandskapstiltak
 • biologisk mangfold
 • friluftsliv og tilgjengelighet
 • kulturminner og kulturmiljøer
 • forurensingstiltak
 • avrenning til vann
 • utslipp til luft
 • plantevernmidler

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Dette skal søknaden inneholde

 • kort beskrivelse av tiltaket
 • kostnadsoverslag
 • kart i målestokk 1:5000 (hvis det er relevant)
 • bilder (hvis det er relevant)

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfrist er 1. april. Behandling av søknader er prioritert i henhold til tiltaksstrategi. Landbrukskontoret i Gjøvik behandler alle søknader. 

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Vanligvis kan du få innvilget 35 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Tilgjengelige midler kan påvirke hvor mye du får i tilskudd.