Plantevern

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot skadegjørere som sopp, ugras, insekter eller andre skadedyr. Det kan også brukes som vekstregulering og nedsviing. 

Integrert plantevern (IPV)

Integrert plantevern er å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Alle yrkesbrukere av plantevernmidler pålegges å sette seg inn i og anvende prinsippene for integrert plantevern.

Noen av prinsippene for IPV er:

  • vekstskifte
  • tilpasset gjødsling, kalking, drenering og vanning
  • bærekraftige biologiske, mekaniske eller ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder skal alltid foretrekkes hvis de er tilstrekkelig effektive
  • redusert sprøytemiddelbruk

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig i 10 år.

Det er Mattilsynet som har ansvar for ordningen med autorisasjonsbevis. På Mattilsynet sine hjemmesider finner du mer informasjon om aktuelle kurs. 

Økologisk landbruk

Debio-godkjenning

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for forvalting av økologiforskriften og har delegert ansvaret videre til Debio. Debio skal føre tilsyn med at produkter som markedsføres med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden, tilfredsstiller kravene i regelverket.

Dersom du ønsker å få godkjent bedriften din for økologisk produksjon, kan du lese mer på Debio sine hjemmesider.

Tilskudd til økologisk produksjon

Det gis tilskudd for antall husdyr og tilskudd for areal som er omlagt eller under omlegging til økologisk produksjon. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskudd til økologisk produksjon kommer i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.