Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Hvem kan søke?

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å være berettiget tilskudd må foretaket oppfylle visse vilkår. 

Foretaket må

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
 • disponere de dyra og de arealene det søkes tilskudd for
 • drive arealet det søkes tilskudd for aktivt i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om produksjonstilskudd

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året

 • 15. mars (med telledato 1. mars)
 • 15. oktober (med telledato 1. oktober)

Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene. Foretak som leverer søknaden innen fristen, kan endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut. 

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene

 • avløsning ved ferie og fritid
 • arealtilskudd
 • kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd for husdyr
 • tilskudd for dyr på beite
 • tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • arealtilskudd til økologisk landbruk
 • tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker