Når du er ferdig (ferdigattest)

Når tiltaket er ferdig, må du søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Du må ha en godkjent ferdigattesten eller midlertidig brukstillatelse før du kan ta i bruk tiltaket.

Krav til ferdigattest

Krav om obligatorisk ferdigattest vil ha betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbrukerne får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav.

En ferdigattest markerer slutten på kommunens behandling av byggesøknaden og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser.

Alle søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest.

Når trenger man ikke ferdigattest?

  • Ved opprettelse og endring av ny grunneiendom
  • Tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling (NB! Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig må du melde til kommunen når bygget er ferdig) 

Melding og bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 

Midlertidig brukstillatelse

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel her kan være der eier selv skal sluttføre kjeller- eller loftsetasjen, eller hvor opparbeidelse av utearealer må utsettes til våren.

Loven inneholder derfor en åpning for at det kan gis midlertidig brukstillatelse, men kommunen skal i brukstillatelsen stille krav om ferdigstillelse ved at det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en forpliktende frist for ferdigstillelse.

Slik søker du om ferdigattest

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Når det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker beskrive gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

  1. Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak)
  2. Gjennomføringsplan (Se veileder for utfylling av gjennomføringsplan)
  3. Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:
  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Søk om ferdigattest

Hvis du har sendt inn byggesøknad digital, kan du sende inn søknad om ferdigattest via samme tjeneste.