Gjøvik kommune

Rådmannen sitt forslag for budsjett 2021

Rådmannen sitt forslag for budsjett 2021

Rådmannen følger opp kriseåret 2020 med et svært stramt budsjett for 2021. Budsjettforslaget vil medføre reduksjon i omfang og kvalitet på kommunens tjenester.

Krevende år 

Gjøvik kommune gjennomgår i 2020 et av de mest krevende budsjettårene på lang tid. Med verdensomspennende pandemi, rekordhøy arbeidsledighet, sviktende skatteinngang og ekstraordinære kostnader forventes resultatet å bli et stort underskudd med merforbruk i samtlige sektorer.

Inngangen til budsjett og økonomiplan 2021-2024 er dermed ikke den beste. Regjeringen har gitt kommunesektoren en nøktern ramme for 2021 gjennom statsbudsjettet. Kommunen må redusere kostnadene i sektorene kraftig for å nå en bærekraftig ramme, og dette vil medføre redusert omfang og kvalitet på kommunens tjenester, samt strukturendringer innenfor oppvekst og helse og omsorg.

En forventet moderat lønnsvekst og et vedvarende lavt rentenivå kombinert med at investeringer forskyves bidrar til at rådmannen kan legge fram forslag til en økonomiplan i balanse.

Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten til 4 promille, samtidig som gebyrer for vann og avløp reduseres slik at nettoeffekten for innbyggerne blir beskjeden.

Den demografiske utviklingen med synkende barnetall og økt antall eldre mot slutten av økonomiplanperioden gir utfordringer for kommunen. Dette forsterkes med økte psykiske helseutfordringer og økte behov for spesialpedagogiske tiltak.

Rådmannen foreslår kutt på 53 mill. kroner i 2021, økende til 63 mill. kroner i 2024. 

Rådmannen vil særlig trekke fram følgende forslag til større endringer i sektorene i kommende 4-årsperiode:

Helse og omsorg:

 • Nytt Biri omsorgssenter åpner med 16 sykehjemsplasser og 16 plasser i bofellesskap.
 • En demensavdeling med 17 plasser på Haugtun omsorgssenter avvikles.
 • Det bygges nytt omsorgssenter i Snertingdal i tråd med planene.
 • Inntekter til ressurskrevende tjenester reduseres kraftig til tross for stabilt, høyt behov.

Oppvekst:

 • Det bygges ny barneskole på Biri.
 • Det bygges ny kommunal barnehage på Biri.
 • Bygging av ny ungdomsskole i Hunndalen utsettes 2 år til 2024.
 • Barneskolene på Redalen og Biristrand legges ned fra høsten 2021.
 • Barnehageplasser og lærerstillinger reduseres kraftig som følge av lavere barnetall.
 • Gjøvik læringssenter får økt kommunal ramme.

NAV:

 • Stampeveien Produksjon og Service legges ned som planlagt fra 2022.
 • NAV-kontoret flytter inn i rådhuset fra 2023.

Samfunnsutvikling:

 • Gjøvik Svømmehall rehabiliteres.
 • Drengestua kafé legges ned og støttekontakttilbudet endres.
 • Kutt i stillinger Gjøvik kultursenter.
 • Tilskudd til eksterne samarbeidsparter reduseres.
 • Investering i kulturhus utsettes opptil ett år.

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift:

 • Barnevernet og fysio-/ergoterapi flyttes til kommunens lokaler på Øverby.
 • Vann- og avløpsgebyrene går ned.
 • Kutt i renholdsstillinger.
 • Kutt i brann og redning.
 • Redusert standard veg, brøyting, gatelys, blomster.
 • Kutt utviklingsstab og HR

Rådmannen vil påpeke at risikoen for budsjettoverskridelser øker når det er så store endringer og kutt i tjenestene. Organisasjonen vil preges av innsparingstiltakene.

Rådmannen vil understreke at reduksjonen i tjenester og kvalitet er nødvendig for å opprettholde en bærekraftig økonomi.

Rådmannen vil takke alle ansatte som har arbeidet med å finne løsninger i dette særskilt krevende budsjettarbeidet. Det er også grunn til å være fornøyd med at kommunen kan gjennomføre flere større investeringer, selv om rådmannen nå foreslår en viss forskyvning i enkelte av prosjektene. Økningen i heldøgnsbemannede plasser i helse og omsorg i forbindelse med åpningen av Biri omsorgssenter i 2021 gjør at kommunen også er bedre rustet til å håndtere eldrebølgen.

Følg med på direktesendingen 

Rådmannen sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan presenteres nå for formannskapet. Presentasjonen streames direkte. 

Se presentasjonen av rådmannens forslag til budsjett 

Styringsdokument 2021