To viktige veger inn til Gjøvik stenges i sommer

Arbeid med vegen og vann- og avløpssystemet i Strandgata gjør at Østre og Vestre Totenveg blir stengt fra 19. juni.

Vestre Totenveg blir stengt i nordgående retning fra rundkjøringa ved Kaspergården på Kirkeby til rundkjøringa ved Esso-stasjonen i Strandgata. Østre Totenveg blir stengt ved jernbaneundergangen i krysset med Vestre Totenveg og Strandgata.

Arbeid i Vestre Totenveg

De to vegene inn i Gjøvik sentrum fra sør må stenges på grunn av arbeid med nytt vann- og avløpsnett i grunnen under Vestre Totenveg. Mens gravearbeidet er på det mest omfattende, må ett kjørefelt i Vestre Totenveg være stengt for trafikk.

- Trafikk fra fylkesveg 33 og fylkesveg 2370 Vestre Totenveg i retning Strandgata må gå på andre veger inn til Gjøvik sentrum. De må kjøre om Kallerud og videre til sentrum via riksveg 4, Raufossvegen eller Hans Mustads gate, litt avhengig av hvor de skal, sier byggeleder Hallstein Bjørke Brovold i Innlandet fylkeskommune.

Gående og syklende fra Kirkeby og andre områder sør for byen blir anbefalt å følge Fauchalds gate mot sentrum.

Østre Totenveg stengt ved undergangen

Arbeidene i Strandgata og Vestre Totenveg berører jernbaneundergangen i lyskrysset med Østre Totenveg, som derfor blir stengt for gjennomkjøring. Undergangen skal være åpen for fotgjengere og syklister, men traseen for myke trafikanter vil variere.

- Det er viktig å følge med på skiltinga av traseen for å komme seg sikkert fram. Et alternativ for noen fotgjengere og syklister er å bruke krysningspunktet ved jernbanen ved XXL-butikken på Kirkeby og følge Fauchalds gate og Lunds gate videre nordover, sier Brovold.

Stengt i skoleferien

Perioden med stengte innfartsveger fra sør er planlagt å vare fra 19. juni til 19. august.

- Vi har valgt å legge det mest krevende arbeidet i Vestre Totenveg til den tida da det er minst trafikk i byen. I sommerukene er det mindre personbiltrafikk og færre bussavganger. Arbeidet berører mange busslinjer.  Innlandstrafikk har lagt om traseene for bussene og opplyser om dette på sin nettside, sier Brovold.

Når Østre og Vestre Totenveg åpner igjen i august, vil kjøremønsteret bli som det har vært de siste månedene. Strandgata blir åpen for trafikk i nordgående retning fra alle tilførselsvegene, men stengt for trafikk i sørgående retning mellom krysset med Hunnsvegen og rundkjøringa ved Esso.

Gamle vannrør må skiftes

Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune startet arbeidet med å ruste opp en 470 meter lang strekning av Strandgata den 20. mars. I tillegg til at gata skal pusses opp, med nye veglys, nytt fortau og egen sykkelveg, skal nesten 100 år gamle vann- og avløpsrør skiftes ut.

Arbeidet med vann og avløp berører flere sidegater. Niels Ødegaards gate og Parkvegen har vært stengt ei stund på grunn av arbeidet. I sommer blir det også graving i Haakons gate.

Beboerne blir varslet

- I en periode i sommer vil nederste del av Haakons gate bli stengt ved trappa mot Vestre Totenveg. Det videre arbeidet med vann, avløp og veg opp Haakons gate til Fauchalds gate vil bli varslet til hver enkelt husstand før entreprenøren starter, sier Rio Jørgensen.

- Når vi må koble ut vannet på grunn av arbeidet, vil alle berørte gårdeiere og næringsvirksomheter bli varslet i god tid. Vi sier også fra før vi setter vannet på igjen, sier prosjektleder Christian Rio Jørgensen i Gjøvik kommune.

Ferdig i høst

Hele prosjektet med å pusse opp Strandgata og legge nytt vann- og avløpssystem skal være ferdig i løpet av høsten.

- Det har vært noen mindre hindringer, som har ført til ekstra arbeid, blant annet i Niels Ødegaards gate og i Parkgata. Vi kan ikke si nøyaktig når disse gatene blir åpnet igjen, sier byggeleder Brovold Bjørke.

Fylkeskommunen og Gjøvik kommune jobber sammen for å spare trafikanter og beboere flere perioder med gravearbeid. Prosjektet omfatter også arbeid for strømleverandøren Elvia.