Folkehelse

Gjøvik skal ha en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse.Tjenester og tilbud skal bidra til reduksjon av de sosiale helseforskjeller og ulikheter.

Tilrettelegging for god folkehelse er et sektorovergripende ansvar. Innsatsen bygger på vurdering av kunnskapsgrunnlaget i kommunens folkehelseoversikt.

Vi satser på folkehelse

Utdrag fra føringene i kommuneplanen:

 • Utarbeide et langsiktig og kunnskapsbasert tiltaksgrunnlag - med oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer, og identifisere utfordringer som krever innsats
 • Støtte og bidra til at enkeltpersoner og grupper av befolkningen selv tar ansvar for egen helse.
 • Gi barn og unge gode kostholdsvaner, mulighet for friluftsliv og fysisk aktivitet.
 • Gi oppmerksomhet rundt psykisk helse blant barn og unge.
 • Støtte opp under frivillig aktivitet og engasjement som fremmer bedre folkehelse.
 • Sikre at alle tjenester tar hensyn til folkehelseperspektivet i sin virksomhet.

Dette vet vi

Til hver kommunestyreperiode utarbeides og oppdateres det en folkehelseoversikt for kommunen - med oversikt over ulike faktorer som påvirker innbyggernes helse.

Folkehelseoversikten fra 2019 viser at kommune har følgende hovedutfordringer:

 • sosial ulikhet i helse
 • ensomhet
 • nedgang i fødselstall
 • rusbruk blant unge 

Det administrative folkehelseforumet i kommunen prioriterte følgende tiltaksområder:

 • utjevne sosiale helseforskjeller
 • lavterskeltilbud, frivillighet, sosiale møteplasser
 • utvikle en by med gode tilbud til barn og unge der folk i alle aldre kan trives
 • forebyggende rusarbeid, foreldreveiledning, styrke barn og unge

Folkehelseinstituttet utarbeider hver år en "folkehelseprofil" for kommune. Denne omtaler utvalgte tema og utviklingstrekk i kommunen. Den inneholder videre en folkehelseindikatorer for kommunen - hvor tall for Gjøvik sammenliknes med tall for fylket og for landet. 

Samarbeidspartnere

Kommunene i Gjøvikregionen samarbeider om oppfølging av folkehelsen i kommunen og regionen gjennom selskapet Miljørettet Helsvern IKS (tidligere Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn):