Tjenester i hjemmet

De fleste personer med demens og deres pårørende ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge som mulig. Det kan være nødvendig å tilrettelegge hjemmet slik at personen er trygg og selvhjulpen i størst mulig grad. Det skal gis tilpasset pleie og omsorg ved behov. Personer med demens skal selv være med og ta avgjørelser som angår dem.

Oversikt over tjenester i hjemmet