Plan for nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Du må utarbeide en plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. 

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal, kan søke om godkjenning av plan for nydyrking. Det kan også gis godkjenning til eier av jordbruksareal som leies ut.

Slik søker du

 
Send ferdig utfylt skjema på e-post til Magne Lilleeng, magne.lilleeng@gjovik.kommune.no

Dette skal planen inneholde

  • opplysninger om eiendommen og nydyrkingstiltaket
  • kart (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsområdet, atkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring
  • plan for grøfting av nydyrkingsarealet (med en beskrivelse av hvor stubber og stein skal dumpes)

Behandling

Det er ingen frist for å søke. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Landbrukskontoret i Gjøvik behandler alle søknader, og gir vanligvis svar innen 14 dager. 

Planen må være godkjent for du starter med nydyrkingsarbeidet. 

Hvordan søker jeg om tilskudd? 

Du kan søke om tilskudd til nydyrkingsprosjektet når du har fått godkjent plan.

Søk om nydyrkingstilskudd

Hvilke tiltak regnes som nydyrking?

Nydyrking er fulldyrking og overflatedyrking av udyrka jord eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka jord til fulldyrka jord regnes ikke som nydyrking.