Tilskudd til nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, kan du søke kommunen om tilskudd. Før du søker må du utarbeide en plan for nydyrkingsarbeidet. 

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal, kan søke om tilskudd til nydyrking. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. Du må ha en godkjent plan for nydyrking før du kan søke om tilskudd. 

Slik søker du

Før du kan søke om tilskudd må du ha en godkjent plan for nydyrking.

Dette skal søknaden inneholde

  • beskrivelse av tiltaket (antall dekar)
  • kart (målestokk 1:5000) der det omsøkte arealet er inntegnet

Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke. Alle søknader blir behandlet fortløpende.

Landbrukskontoret i Gjøvik behandler alle søknader, og gir vanligvis svar innen 14 dager.

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Du kan få inntil 3000 kroner per dekar. Det er begrenset opp til 35 dekar per år. 

Hvilke tiltak gir rett til tilskudd?

Alle nydyrkingstiltak der det er godkjent plan for nydyrking, kan søke om tilskudd.